“สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้แห่งอนาคต”

พันธกิจ
พันธกิจ-1
01
สร้างสรรค์พื้นที่ต้นแบบที่สนับสนุนบริการด้านการเรียนรู้ การค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งในรูปแบบกายภาพและเสมือนจริง
พันธกิจ-2
02
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ รวมถึงพัฒนาทักษะที่หลากหลาย เพื่อนำไปต่อยอด ขยายผล และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่
พันธกิจ-3
03
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์เพื่อขยายผลต้นแบบเครือข่ายสู่ทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความรู้