อุทยานการเรียนรู้ระดับจังหวัด

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ส่วนกลาง มีบทบาทสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพและความพร้อม ดำเนินการพัฒนาและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต” เพื่อเป็นต้นแบบและแม่ข่ายกระจายแนวคิดการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิตไปสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
เปิดให้บริการแล้วในรูปแบบเครือข่าย จำนวน 30 แห่ง ได้แก่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
map-tk-provincial
อุทยานการเรียนรู้ VK Park
อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร
ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง
ศูนย์การเรียนรู้ปัทมะเสวี
อุทยานการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ไอซีที
เทศบาลนครพิษณุโลก
อุทยานการเรียนรู้เชียงราย
อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง
อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
อุทยานการเรียนรู้มิวเซียมลำปาง
อุทยานการเรียนรู้พะเยา
อุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครอุดรธานี
อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ
อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด
อุทยานการเรียนรู้ศูนย์การศึกษากองทัพภาคที่ 2
อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา
อุทยานการเรียนรู้ระยอง
อุทยานการเรียนรู้ตราด
ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
อุทยานการเรียนรู้ยะลา
อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส
อุทยานการเรียนรู้ TK park เทศบาลเมืองสตูล
อุทยานการเรียนรู้ CU Phuket Knowledge Park
อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่
อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ
อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี
อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต
อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
อุทยานการเรียนรู้จังหวัดกระบี่