เว็บไซต์ tkpark.or.th (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) จัดทำขึ้นโดย สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“TK Park”) เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้สาธารณะดิจิทัล การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่เราได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด ดังนี้

1
การใช้บริการ
TK Park จัดทำเว็บไซต์ ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้สาธารณะดิจิทัล ที่ให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้ การเผยแพร่องค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ระบบห้องสมุดออนไลน์ ระบบสืบค้น-ยืมคืน-จอง หนังสือภายในห้องสมุดของ TK Parkและเครือข่าย ข้อมูลการให้บริการในพื้นที่ของ TK Park การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนข้อมูลและผลการดำเนินงานของ TK Park ทั้งหมด ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม
TK Park ให้อนุญาตเป็นการทั่วไปในการใช้ข้อมูล การดาวน์โหลดหรือการทำสำเนา โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการแบบทั่วไปของเว็บไซต์ TK Park ขอสงวนสิทธิในการระงับการเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกหรือปรับปรุงข้อมูลเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้การให้บริการภายในเว็บไซต์ที่นอกเหนือจากการให้ข้อมูลความรู้โดยทั่วไป TK Park ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านต้องดำเนินการ สมัครสมาชิก กับ TK Park หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ เพื่อเข้าใช้งานบริการเหล่านั้น โดยการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน TK Park จะดำเนินการให้เป็นไปตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ ๒๕๖๒
* การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิการสมัครเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยที่มีหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น
2
ข้อควรปฏิบัติ

ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้บริการในลักษณะดังนี้

 
อัพโหลดหรือส่งข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ได้แก่ ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ดูหมิ่นต่อ เชื้อชาติ ศาสนา หรือข้อความที่เป็นอนาจาร หมิ่นประมาท และละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
 
ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ หรือกระทำการใดๆเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อความ งานใดๆ จากเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่ง ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรา สมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก
 
อัปโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมลหรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลายจำกัดการ ทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของเราหรือ ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือบุคคลภายนอก
 
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของเรา หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ/ หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอกอาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบ ของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ
3
ลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
TK Park และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา ของเนื้อหาภายในเว็บไซต์ อันประกอบด้วย ข้อมูล บทความ รูปภาพ ภาพกราฟฟิก ข้อความ วีดิทัศน์ เสียง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ โดย TK Park มีสิทธิหรืออำนาจควบคุมการใช้งานเนื้อหาเว็บไซต์ห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเพื่อหาประโยชน์เชิงพานิชย์ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก TK Park แล้วแต่กรณี เว้นแต่การใช้ จัดพิมพ์ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์ที่ TK Park เปิดให้อยู่ก่อนแล้ว โดยผู้ใช้ต้องไม่ลบข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาออกจากเนื้อหานั้น
4
การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ภายนอก
เว็บไซต์ของ TK Park จัดให้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ภายนอกของบุคคลที่สาม (ยกเว้นเว็บไซต์และระบบสารสนเทศอื่นๆ ในการพัฒนาของ TK Park) ทั้งนี้ เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้น TK Park จึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์ภายนอกของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง
5
ข้อสงวนสิทธิและข้อตกลงเงื่อนไขทั่วไป
ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างในการ สมัครสมาชิกเว็บไซต์/ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม/ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร/การติดต่อสอบถาม (แล้วแต่กรณี) ถือเป็นความผิดและต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ที่สมัครสมาชิกเว็บไซต์/ผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม/ผู้ที่ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร (แล้วแต่กรณี) จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ตามที่เว็บไซต์มีให้บริการ ตลอดจนมีสิทธิเข้าร่วมเล่นเกมชิงรางวัลและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่ TK Park จัดให้มีขึ้นในแต่ละสิทธิ

TK Park มีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวและถาวร บางส่วนหรือทั้งหมดในเวลาใดๆ ก็ได้ หากสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือระบบการให้บริการของ TK park ขัดข้องชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
 
6
ข้อจำกัดความรับผิดของ TK Park
TK Park จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งานความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า TK Park จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ TK Park ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า TK Park จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

TK Park มีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวและถาวร บางส่วนหรือทั้งหมดในเวลาใดๆ ก็ได้ หากสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือระบบการให้บริการของ สอร. ขัดข้องชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

หาก TK Park ไม่สามารถให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด อันเนื่องจากระบบหรืออุปกรณ์ใดๆ ของสมาชิกชำรุดหรือขัดข้อง หรือระบบโทรศัพท์ หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคมขัดข้องหรือเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ TK Park ทั้งนี้ TK Park ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ

TK Park ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใด ๆ รวมทั้งขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น
7
การโอนสิทธิ
ผู้ที่สมัครสมาชิกเว็บไซต์/ผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม/ผู้ที่ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร (แล้วแต่กรณี) อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ ให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TK park โดย TK Park มีสิทธิโอนสิทธิและ/หรือ หน้าที่ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้

8
การสิ้นสุดการให้บริการ
การให้บริการนี้อาจสิ้นสุดลงในเวลาใดๆ ก็ได้ ดังนี้
ในกรณี ผู้ที่สมัครสมาชิกเว็บไซต์/ผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม/ผู้ที่ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร (แล้วแต่กรณี) แจ้งความประสงค์บอกเลิกบริการแต่ละประเภท โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง TK Park ตามแต่ละช่องทางที่ TK Park กำหนด โดยดำเนินการให้เป็นไปตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ ๒๕๖๒

หากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบใดๆที่ TK Park กำหนด หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป และหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ หากการไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ สามารถแก้ไขได้ แต่สมาชิกไม่ทำการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ TK Park กำหนด TK Park มีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน

หากมีการเปลี่ยนแปลงการกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใดๆ ในเว็บไซต์ ซึ่งทำให้ TK Park ไม่สามารถให้บริการได้อีกต่อไป
9
กฎหมายที่ใช้บังคับ
การใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย
 

* วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 มีนาคม 2563