บริการพื้นที่

TK Park เปิดบริการพื้นที่เรียนรู้สำหรับสาธารณชน เพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมศักยภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป อาทิ การบรรยาย อบรม เสวนา ประชุม หรือกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนสนับสนุนโอกาสในการพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์