Extension Guildline
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่าย
TK park ปรารถนาที่จะส่งต่อแนวคิดการจัดตั้งห้องสมุดมีชีวิต ด้วยการพัฒนาและจัดตั้งห้องสมุดมีชีวิตร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั่วประเทศ
โดยมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่าย ดังนี้
 • 1ด้านกายภาพPhysical
  • แนะนำการเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม (กรณีสร้างใหม่)
  • การสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย
  • แนะนำการออกแบบพื้นที่ใช้สอย การจัดแผนผัง การจัดวางวัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพยากรสารสนเทศ
  • แนะนำการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT System) และระบบสื่อโสตทัศน์ (AV System)
  • แนะนำการจัดเตรียมแผนงบประมาณสำหรับการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้
 • 2ด้านหนังสือ สื่อ และเนื้อหาสาระContent
  • คัดสรร และจัดทำฐานข้อมูลเนื้อหาสาระท้องถิ่น รูปแบบหนังสือ สื่ออิเล็คทรอนิคส์ (กรณีสร้างใหม่)
  • จัดทำสื่อสาระท้องถิ่นของพื้นที่ต้นแบบ (กรณีสร้างใหม่)
  • หลักการคัดเลือกหนังสือที่เหมาะสมสำหรับผู้อ่าน
  • แนะนำรายชื่อหนังสือ และสื่อที่ควรมีในห้องสมุด
  • จัดหาชุดหนังสือ และสื่อที่เหมาะสมกับผู้อ่านแต่ละช่วงวัย
  • มอบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
 • 3ด้านการพัฒนาบุคลากรPersonnel
  • ให้คำแนะนำด้านการสรรหาบุคลากร
  • อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต
  • ฝึกปฎิบัติงานจริง (On the Job Training) ณ อุทยานการเรียนรู้ กทม. และในพื้นที่จริง
 • 4ด้านโปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติProgram
  ติดตั้งซอฟท์แวร์/โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตพร้อมอบรมการใช้งานให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ สอร. และเครือข่าย ดังนี้
  1)โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ประกอบด้วย
  • งานดูแลระบบ
  • งานจัดซื้อจัดหา
  • งานจัดทำรายการบรรณานุกรม
  • งานวารสาร
  • การใช้ระบบการสืบค้น
  • การบริการสมาชิก
  2)โปรแกรมระบบสมาชิก ประกอบด้วย
  • การบริหารงานทั่วไป (Back Office Administration)
  • การควบคุมการเข้าใช้พื้นที่ (Access Control)
  • การรับสมัครสมาชิก (Membership Registration)
  • การชำระเงินและบริการทางการเงิน (Cashier & Finance service)
  • การควบคุมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (Workstation Control)
  • การพิมพ์เอกสารตามความประสงค์ (Print of demand)
  • การบริหารจัดการบัตร (Card management)
 • 5ด้านการจัดกิจกรรมActivity
  • สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
  • หลักการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้
  • สนับสนุนชุดนิทรรศการหมุนเวียน
 • 6ด้านการประชาสัมพันธ์และขยายผลPublic Relation
  • นำเสนอข่าวสารการดำเนินงานของเครือข่าย
  • ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และขยายผลในท้องถิ่น