สมาชิก TK Park
ประเภทสมาชิกหลักฐานการสมัครอัตราค่าสมาชิก
 
ประชาชนไทย อายุ 25 - 59 ปี
 
ชาวต่างชาติ อายุ 25 - 59 ปี
 
บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
 
ใบอนุญาตพำนักหรือใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยหรือบัตรนักเรียน
200 บาท / ปี
 
ประชาชนไทย อายุ 4 - 24 ปี และ 60 ปีขึ้นไป
 
ชาวต่างชาติ อายุ 4 - 24 ปี
 
บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
 
ใบอนุญาตพำนักหรือใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยหรือบัตรนักเรียน
 
เอกสาร / สำเนา / ภาพถ่ายของสูติบัตร หรือทะเบียนบ้านที่ระบุเลขบัตรประชาชน สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีแต่ไม่เกิน 7 ปี
100 บาท / ปี
 
ชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตพำนักหรือทำงาน
 
หนังสือเดินทาง
400 บาท / ปี
 
พระภิกษุ / นักบวชทุกศาสนา / ผู้พิการ
 
เอกสารรับรองทางศาสนา - บัตรพระภิกษุ / นักบวช
 
บัตรประจำตัวผู้พิการ
ฟรี
ประเภทสมาชิก
 
ประชาชนไทย อายุ 25 - 59 ปี
 
ชาวต่างชาติ อายุ 25 - 59 ปี
หลักฐานการสมัคร
 
บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
 
ใบอนุญาตพำนักหรือใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยหรือบัตรนักเรียน
อัตราค่าสมาชิก
 
200 บาท / ปี
ประเภทสมาชิก
 
ประชาชนไทย อายุ 4 - 24 ปี และ 60 ปีขึ้นไป
 
ชาวต่างชาติ อายุ 4 - 24 ปี
หลักฐานการสมัคร
 
บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
 
ใบบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตพำนักหรือใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยหรือบัตรนักเรียน
 
เอกสาร / สำเนา / ภาพถ่ายของสูติบัตร หรือทะเบียนบ้านที่ระบุเลขบัตรประชาชน สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีแต่ไม่เกิน 7 ปี
อัตราค่าสมาชิก
 
100 บาท / ปี
ประเภทสมาชิก
 
ชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตพำนักหรือทำงาน
หลักฐานการสมัคร
 
หนังสือเดินทาง
อัตราค่าสมาชิก
 
400 บาท / ปี
ประเภทสมาชิก
 
พระภิกษุ / นักบวชทุกศาสนา / ผู้พิการ
หลักฐานการสมัคร
 
เอกสารรับรองทางศาสนา -บัตรพระภิกษุ/นักบวช
 
บัตรประจำตัวผู้พิการ
อัตราค่าสมาชิก
 
ฟรี
 
icon
สิทธิประโยชน์สมาชิก TK Park
 
เข้า-ออก พื้นที่ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไม่จำกัด
 
อ่านหนังสือ วารสาร นิตยสาร กว่า 100,000 เล่ม
 
บริการยืม-คืน-จอง-ยืมต่อ หนังสือ และสื่อการเรียนรู้ อาทิ บอร์ดเกม เครื่องดนตรี และของเล่น
 
บริการจอง/ยืม-ต่อ ออนไลน์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ library.tkpark.or.th และ แอปพลิเคชัน MyTK
 
รับบริการ TK Book Delivery ส่งหนังสือทางไปรษณีย์
 
ใช้บริการคอมพิวเตอร์ฟรี (2 ชั่วโมง/ครั้ง/เครื่อง)
 
ฟรี Wifi
 
ใช้บริการ TK Public Online Library ฟรี
 
บริการล็อกเกอร์ฟรี 2 ชั่วโมง/วัน ชั่วโมงที่ 3 เป็นต้นไปคิดค่าบริการ 10 บาท / ชั่วโมง
 
ร่วมกิจกรรมกับ TK Park และรับส่วนลดค่าธรรมเนียม
 
รับส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม TK Cafe by ANOTHER DOT
 
รับส่วนลดและสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
icon
การสมัครสมาชิก
1
สมัครได้ที่เคาน์เตอร์สมัครสมาชิก TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 
ลงทะเบียน
 
ถ่ายรูป
 
ช่องทางการชำระค่าสมาชิก ได้แก่ เงินสด,บัตรเครดิต/เดบิต (เมื่อมียอดใช้จ่าย 300 บาทขึ้นไป และคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ,โอนเงินผ่าน QR Code
2
แอปพลิเคชัน MyTK
qr_code
หรือ
 
ช่องทางการชำระค่าสมาชิก ได้แก่ เงินสด และ โอนเงินผ่าน QR Code