logo_bookdelivery.jpg

TK Book Delivery บริการส่งหนังสือ เพื่อความสะดวกของสมาชิกนักอ่านทุกคน

 

ยืมหนังสือ

 
สมาชิกค้นหาหนังสือ
 
 แจ้งยืมได้เฉพาะหนังสือที่มีสถานะ On Shelf เท่านั้น

 
ห้องสมุดที่จัดเก็บ/คอลเล็กชั่น

 
สถานะ

 
TK park Bangkok/ TK Alive

 
On Shelf

 

          • ส่งข้อมูลผ่าน Line : @TKPark โดยแจ้งรายละเอียดสมาชิก ชื่อ นามสกุล หมายเลขสมาชิก เบอร์ติดต่อ email พร้อมรายการหนังสือที่ต้องการยืม


          • บรรณารักษ์ตรวจสอบข้อมูล ยืนยันรายการหนังสือ วิธีการจัดส่ง และค่าใช้จ่าย สมาชิกยืนยันรายการยืม ภายในเวลา 11:00 - 17.00 น. เท่านั้น

 

รับหนังสือ

สมาชิกเลือกรับหนังสือได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางไปรษณีย์ หรือ รับด้วยตนเอง

box.jpg

1. การรับหนังสือผ่านบริการไปรษณีย์ไทย

สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทการจัดส่ง


น้ำหนักของพัสดุ

   1 ก.ก.   

   2 ก.ก.   

   3 ก.ก.   

   4 ก.ก.   

   5 ก.ก.   

   6 ก.ก.   

พัสดุลงทะเบียน
(ในประเทศ)
เวลาจัดส่ง 3-5 วัน

40 บาท

60 บาท 

80 บาท

80 บาท

120 บาท

120 บาท

พัสดุ EMS (ในประเทศ)

เวลาจัดส่ง 1-2 วัน

70 บาท

100 บาท

135 บาท

155 บาท

175 บาท

215 บาท

  *TK Park รับผิดชอบค่าบรรจุภัณฑ์

 

          • หลังจากยืนยันรายการหนังสือ ค่าจัดส่ง และวิธีการชำระเงิน ให้สมาชิกโอนเงินค่าจัดส่งภายใน 1 ชม. พร้อมส่งหลักฐานการโอน TK Park จะจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ภายในเวลา 17:00 น.

          • ภายในกล่อง TK Book Delivery จะบรรจุหนังสือยืม ใบรายการยืมที่ระบุกำหนดส่งคืน และสติ๊กเกอร์ที่อยู่ของ TK Park เพื่อความสะดวกในการส่งคืน
          • สมาชิกสามารถปฏิเสธการรับพัสดุ หากพบหรือสงสัยว่าเกิดความเสียหาย แจ้งให้ TK Park ทราบถึงความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ณ เวลาที่จัดส่ง มิฉะนั้นสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าปรับตามระเบียบของ TK Park
 

self.jpg

2. การรับหนังสือด้วยตนเอง

ที่ TK Alive ชั้น 6 CentralwOrld  เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น.

 

          • รับด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรสมาชิกหรือบัตรประชาชน ณ จุดบริการ

          • รับแทน แจ้งชื่อ-สกุล ของผู้รับแทนทาง Line: @TKPark และผู้รับแทนต้องแสดงบัตรหรือเอกสารราชการที่ระบุชื่อสกุล ตรงกับที่แจ้งไว้

 

 

คืนหนังสือ

สมาชิกเลือกคืนหนังสือได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางไปรษณีย์ หรือ คืนด้วยตนเอง

box.jpg

1. ทางไปรษณีย์

สมาชิกจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เข้ามาที่

ฝ่ายห้องสมุด (คืนหนังสือ)
สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น17)
ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

 

          โดยให้วันที่ประทับตราไปรษณีย์ ไม่เกินกำหนดส่งคืน พร้อมส่งหมายเลขติดตามพัสดุ (Tracking No.) ให้เจ้าหน้าที่ทาง Line: @TKPark เพื่อยืนยันการส่งคืน

* สมาชิกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

 

 

self.jpg

2. คืนหนังสือด้วยตนเอง

สมาชิกสามารถคืนหนังสือด้วยตนเองที่ TK Alive ชั้น 6 CentralwOrld ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11:00 – 19:00 น.

 

 

เงื่อนไขการบริการ

 

1. สำหรับผู้ที่มีบัตรสมาชิกของอุทยานการเรียนรู้ TK Park เท่านั้น          

2. สมาชิกต้องมีค่าประกันหนังสือตามระเบียบของ อุทยานการเรียนรู้ TK Park

• หนังสือภาษาไทย 300 บาท

• หนังสือภาษาต่างประเทศ 1000 บาท 

3. สมาชิกยืมหนังสือได้ไม่เกิน 6 เล่ม / คน / 14 วัน นับจากวันที่ทำรายการยืม 

4. หากคืนหนังสือเกินกำหนด ค่าปรับจะถูกหักจากค่าประกันหนังสือ ดังนี้

• หนังสือและสื่อภาษาไทย 10 บาท / เล่ม / วัน

• หนังสือและสื่อภาษาต่างประเทศ 30 บาท / เล่ม / วัน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 08-1925-9900 ทุกวัน 11:00 - 19:00 น. หรือ Line: @TKPark