โครงสร้าง

logo
logo logo
logo logo

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของสถาบันอุทยานการเรียนรู้

สถาบันอุทยานการเรียนรู้
กลุ่มงานพัฒนาต้นแบบอุทยานการเรียนรู้
กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายและขยายผล
ฝ่ายพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ต้นแบบ
ฝ่ายกิจกรรมการเรียนรู้
ฝ่ายดิจิทัลทีเค
ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้
ฝ่ายสื่อสารและการตลาด
ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้
ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอุทยานการเรียนรู้

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของ
สถาบันอุทยานการเรียนรู้

สถาบันอุทยานการเรียนรู้
กลุ่มงานพัฒนาต้นแบบอุทยานการเรียนรู้
ฝ่ายพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ต้นแบบ
ฝ่ายกิจกรรมการเรียนรู้
ฝ่ายดิจิทัลทีเค
ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอุทยานการเรียนรู้
กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายและขยายผล
ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้
ฝ่ายสื่อสารและการตลาด
ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้