การยืม-คืน
icon
การยืมหนังสือและสื่อ
 
ยืมหนังสือและสื่อได้ครั้งละไม่เกิน 10 รายการ/บัตรสมาชิก
 
ระยะเวลาในการยืม 14 วัน
 
ในการยืม สมาชิกต้องมีค่าประกันหนังสือตามวงเงินที่กำหนด
 
หนังสือภาษาไทย 300 บาท
 
หนังสือภาษาต่างประเทศ,ชุดการเรียนรู้,ของเล่น 1,000 บาท
โดยขอรับคืนได้เมื่อส่งคืนหนังสือเรียบร้อย และนำบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐานดำเนินการ
 
ยืมหนังสือด้วยตนเองได้ที่เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ พร้อมรับใบแจ้งรายการยืมและกำหนดคืน เพื่อเป็นหลักฐาน
 
ยืมหนังสือต่อได้ 2 ครั้ง/ รายการ ครั้งละ 14 วัน *โดยในรายการยืมต้องไม่มีหนังสือเล่มใดเกินกำหนดส่ง ไม่มีการจองต่อ และสมาชิกไม่มีรายการค่าปรับค้างชำระ ช่องทางการยืมต่อ
 
ในการยืมหนังสือต่อ ต้องเติมเงินค่าประกันหนังสือให้ครบตามวงเงินที่กำหนด
 
ยืมหนังสือผ่านบริการ TK Book Delivery ในช่องทาง แอปพลิเคชัน MyTK และ https://library.tkpark.or.th/ โดยสมาชิกรับผิดชอบค่าจัดส่ง
 
ไม่อนุญาตให้ใช้บัตรผู้อื่นในการยืมหนังสือและสื่อ โปรดใช้บัตรสมาชิกของตนเท่านั้น
การประกันความเสียหาย
ในการรับบริการยืมหนังสือ สมาชิกต้องวางเงินค่าประกันหนังสือ 
 
หนังสือและสื่อภาษาไทย วงเงิน 300 บาท
 
หนังสือและสื่อภาษาต่างประเทศ, ชุดการเรียนรู้ Toy Library, บอร์ดเกม และเครื่องดนตรี วงเงิน 1,000 บาท

สำหรับผู้ที่หมดอายุสมาชิกและขาดการติดต่อ สามารถติดต่อขอรับค่าประกันหนังสือและสื่อคืนได้ภายใน 2 ปีหลังจากวันหมดอายุสมาชิก หากไม่ติดต่อขอรับเงินค่าประกันหนังสือและสื่อคืนตามระยะเวลาที่กำหนด สถาบันอุทยานการเรียนรู้จะขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าประกันดังกล่าวและจัดเก็บเป็นเงินรายได้ของสถาบันอุทยานการเรียนรู้

icon
การคืนหนังสือและสื่อ
 
คืนหนังสือที่ตู้คืนอัตโนมัติ ให้บริการ 3 จุด ดังนี้
(1) ตู้คืนอัตโนมัติด้านใน TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดบริการ 10.00 - 20.00 น.
(2) ตู้คืนอัตโนมัติด้านนอก TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดบริการ 10.00 - 22.00 น.
(3) คืนอัตโนมัติ TK Mini ชั้น 1 อาคาร SiamScape เปิดบริการ 08:00 – 22:00 น.
 
คืนหนังสือทางไปรษณีย์ 
การส่งคืนหนังสือ โดยทาง TK Park จะยึดวันที่ประทับตราเป็นวันที่รับคืน
 
สมาชิกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
ที่อยู่จัดส่ง
ฝ่ายห้องสมุด (คืนหนังสือ)
อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ (TK Park)
เลขที่ 4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 081-925-9900
 
ไม่ต้องแสดงบัตรสมาชิกเพื่อคืนหนังสือ
 
คืนหนังสือเกินกำหนดส่ง จะมีค่าปรับ 10 บาท / รายการ / วัน.
การติดตามหนังสือ
หากมีรายการเกินกำหนดส่งคืน TK Park จะติดต่อสมาชิกผ่านช่องทางอีเมลและแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน MyTK โดยสมาชิกจะถูกระงับสิทธิ์การยืม จนกว่าจะส่งคืนหนังสือและสื่อ พร้อมชำระค่าปรับ
icon
บริการยืมต่อ
สมาชิกสามารถยืมหนังสือต่อได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 14 วัน *โดยในรายการยืมต้องไม่มีหนังสือเล่มใดเกินกำหนดส่ง ไม่มีการจองต่อ และสมาชิกไม่มีรายการค่าปรับค้างชำระ ช่องทางการยืมต่อ
1
ยืมต่อผ่านเว็บไซต์ library.tkpark.or.th
ดาวน์โหลดคู่มือยืมต่อด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ได้ที่นี่
2
แอปพลิเคชัน MyTK
qr_code
หรือ
3
ยืมต่อผ่าน เบอร์ 08-1925-9900 เวลา 10.00 – 20.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันปิดทำการ)
4
ยืมต่อด้วยตนเอง ที่จุดบริการสมาชิก TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
icon
อัตราค่าปรับ
คืนหนังสือเกินกำหนด
 
สมาชิกคืนหนังสือเกินกำหนดส่ง จะมีค่าปรับ 10 บาท / รายการ / วัน
 
การคิดค่าปรับจะไม่นับวันหยุดทำการของ TK Park
 
ค่าปรับจะถูกหักจากวงเงินค่าประกันหนังสือในบัตรสมาชิก
หนังสือและสื่อชำรุดหรือสูญหาย เช่น คราบเปียกจากน้ำหรือของเหลวอื่นๆ, มีร่องรอยการขีดเขียน, หน้าขาดจากการถูกฉีก, คราบสกปรก
 
กรณีหาหนังสือและสื่อมาทดแทนได้ สมาชิกชำระค่าดำเนินการ 100 บาท / รายการ
 
กรณีที่ไม่สามารถหาหนังสือและสื่อมาทดแทนได้ สมาชิกต้องชำระตามราคาจริง พร้อมค่าดำเนินการ 100 บาท / รายการ
 
กรณีสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ ตัด ฉีก ทำลาย หรือนำหนังสือและสื่อใดๆ ของ TK Park ออกนอกพื้นที่ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับ 2,000 บาท และถูกตัดสิทธิ์การใช้บริการทันที