โดยที่มาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใดๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศกำหนด ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับตามวันและเวลาที่คำขออนุญาตหรือการติดต่อนั้นเข้าสู่ระบบ สมควรกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้


          ข้อ 1  ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอ หรือติดต่อสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และหน่วยงานภายในของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการหน่วยงานภายใน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) : สบร.
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban@okmd.or.th
- เว็บไซต์ www.okmd.or.th
- แอปพลิเคชัน Facebook messenger : https://www.facebook.com/OKMDinspie
- แอปพลิเคชัน Line : @okmd
2
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ : สพร.
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) webmaster@ndmi.or.th webmaster@museumthail.and.com
- แอปพลิเคชัน Facebook messenger : https://www.facebook.com/museumsiam
- แอปพลิเคชัน Facebook messenger : https://www.facebook.com/museumthailand
- แอปพลิเคชัน Line : @museumsiam
3
สถาบันอุทยานการเรียนรู้ : สอร.
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) govsaraban@tkpark.or.th
- เว็บไซต์ www.tkpark.or.th
- แอปพลิเคชัน Facebook messenger : http://www.facebook.com/tkparkclub
- แอปพลิเคชัน Line : @tkpark

         ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อมาทางช่องทางตามข้อ 1 ประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันจากสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว ให้สอบถามในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ดังต่อไปนี้

1
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) : สบร.
โทรศัพท์ 0 2105 6500 
2
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ : สพร.
โทรศัพท์ 0 2225 2777
3
สถาบันอุทยานการเรียนรู้ : สอร.
โทรศัพท์ 0 2264 5963-5
โทรศัพท์ 0 2257 4300 อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ (TK Park)

         ข้อ 3 ข้อ 3 ประชาชนอาจใช้วิธีการบันทึกภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นว่าได้มีการยื่นคำขอหรือติดต่อสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และหน่วยงานภายในของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการหน่วยงานภายใน ทางช่องทางตามข้อ 1 แล้ว ก็ได้