สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดย สถาบันอุทยานการเรียนรู้ ซึ่งต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า “TK Park” ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

          คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านในฐานะผู้ใช้บริการของสถาบันได้ทราบรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

          ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในประกาศนี้ สถาบันดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความว่า สถาบันเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

คำนิยาม

          “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

          “สำนักงาน” หมายความถึง สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

          “สถาบัน” หมายความถึง สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดย สถาบันอุทยานการเรียนรู้

          “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความถึง เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑

          “ผู้ใช้บริการของสถาบัน” ได้แก่ “สมาชิก” หมายความว่า ประชาชนทั่วไปที่สมัครเป็นสมาชิกของสถาบันอุทยานการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายของสถาบันอุทยานการเรียนรู้และเครือข่ายของสถาบัน ประกอบด้วย สมาชิกรายปี (Member) และ สมาชิกออนไลน์ (e-Member)

          สมาชิกรายปี (Member) เป็นการสมัครสมาชิก เพื่อใช้บริการพื้นที่อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการของสถาบันอุทยานการเรียนหรือพื้นที่บริการ ณ เครือข่ายของสถาบัน มีสิทธิในการยืมทรัพยากรต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนเข้าถึงและใช้งานบริการต่าง ๆ เช่น Digital read ของสถาบันอุทยานการเรียนรู้หรือเครือข่ายของสถาบัน มีอายุสมาชิกเป็นรายปี

          สมาชิกออนไลน์ (eMember) เป็นการสมัครเพื่อใช้บริการออนไลน์ของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ มีสิทธิในการเข้าถึงและใช้งาน Digital read ของสถาบันอุทยานการเรียนรู้หรือเครือข่ายของสถาบัน มีอายุตลอดชีพ เว้นแต่สมาชิกจะดำเนินการขอยกเลิกการเป็นสมาชิก

           “สมาชิกรายวัน” หรือ “visitor” หมายความว่า ประชาชนทั่วไปที่สมัครเพื่อเข้าใช้บริการ ณ พื้นที่ส่วนบริการอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ หรือ พื้นที่บริการ ณ เครือข่ายของสถาบัน มีอายุ 1 วัน เว้นแต่สมาชิกจะดำเนินการขอยกเลิกการใช้งาน โดยยังมิได้สมัครเป็นสมาชิก

          “ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม” หมายความว่า สมาชิก สมาชิกรายวัน หรือประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียน เพื่อประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดย สถาบันอุทยานการเรียนรู้หรือเครือข่ายของสถาบัน

          “วิทยากร” หมายความถึง ผู้ที่ทำหน้าถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่จัดโดยสถาบันหรือเครือข่ายของสถาบัน

          “ผู้ใช้งานเว็บไซต์” หมายความถึง ผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ อาทิ tkpark.or.th , library.tkpark.or.th , vr.tkpark.or.th , member.tkpark.or.th , read.tkpark.or.th

          “ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ” หมายความถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ที่นอกเหนือจาก ผู้ใช้บริการ

          สถาบันดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

๑. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

๑.๑ สถาบันเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้

๑.๑.๑ ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจสาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่สถาบัน ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ ให้สํานักงานมีอํานาจหน้าที่หลักดังต่อไปนี้

          ๑. ดำเนินการจัดให้มีระบบการเผยแพร่ความรู้ และการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ทางปัญญาไม่ว่าโดยผ่านสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล หรือสื่อเทคโนโลยีอื่นใดอันทันสมัยซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจการเรียนรู้ได้

          ๒. ประสานงานหรือสนับสนุนให้มีการจัดทำแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ทั้งในรูปแบบของอุทยานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ห้องสมุด การแสดง หรือการจัดนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ทางความคิดในทุกรูปแบบที่ทันสมัย โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับการบริการหรือถ่ายทอดความรู้แก่สังคม

          ๓. ให้คำปรึกษาหรือบริการทางวิชาการภายในขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖

          ๔. จัดสรรหรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มและพัฒนาการเรียนรู้และสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

          ๕. ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๑.๑.๒ ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสถาบันหรือของบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ เพื่อการสมัครสมาชิก การสมัครเข้าใช้บริการชั่วคราว การรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าอบรม การติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ใช้บริการ การเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ กิจกรรมการให้รางวัล/กิจกรรมของสถาบัน รวมถึงการบริหารจัดการการฝึกอบรมหรือกิจกรรมภายในของสถาบัน การประกอบธุรกิจ/การทำธุรกรรมกับคู่ค้าหรือลูกค้า

๑.๑.๓ ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา เช่น เพื่อการให้แก่บริการสมาชิก เพื่อการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น

๑.๑.๔ ได้รับความยินยอมที่สมบูรณ์จากท่าน ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมของท่าน เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร หรือการจัดทำสื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ของสถาบัน เป็นต้น

๒.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

สถาบันดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๒.๑ เพื่อการสมัครสมาชิกของสถาบันหรือเครือข่ายของสถาบัน ซึ่งผู้สมัครดำเนินการสมัครตามช่องทางที่จัดไว้

๒.๒ เพื่อประกอบการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสถาบันหรือเครือข่ายของสถาบัน ซึ่งผู้สมัครดำเนินการลงทะเบียนหรือส่งใบสมัครมาตามช่องทางที่จัดไว้

๒.๓ เพื่อประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสถาบันและเครือข่ายของสถาบัน และเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๒.๔ เพื่อจัดทำรายชื่อและประวัติย่อของวิทยากร สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒.๕ เพื่อประมวลผลและจัดทำรายงานสถิติของสถาบัน

๒.๖ เพื่อจัดทำภาพนิ่งและวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมของสถาบันเพื่อให้เรียนรู้ย้อนหลัง

๒.๗ เพื่อเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบัน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร

๒.๘ เพื่อการติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสาร

๒.๙ เพื่อจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของสถาบัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือวิทยากรปรากฎเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ

๒.๑๐ เพื่อการบริหารจัดการกิจกรรมของสถาบัน

๒.๑๑ เพื่อการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่

๒.๑๒ เพื่อวิเคราะห์และประมวลผล พัฒนาการบริการชองสถาบัน ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้

๒.๑๓ เพื่อการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ให้บริการ

๒.๑๔ เพื่อการเข้าถึงองค์ความรู้ของสถาบัน

๒.๑๕ เพื่อเป็นข้อมูลการใช้วิเคราะห์การเข้าใช้งาน การเก็บสถิติ และการนำเสนอบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

๓. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันเก็บรวบรวม

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ ๒. สถาบันเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้

๓.๑ แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม

รายการข้อมูลส่วนบุคคล

๑. ข้อมูลที่เก็บโดยตรงผ่านการกรอกข้อมูลในแอปพลิเคชัน MyTK , TK Read  และสมัครสมาชิกผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ tkpark.or.th , member.tkpark.or.th library.tkpark.or.th , tkpark.2ebook.com , tkpark.overdrive.com , การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หรือการที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่สถาบันโดยตรง

ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ รูปถ่าย ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลบุคคลอ้างอิงชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อมูลหน่วยงาน

๒. ข้อมูลที่เก็บโดยตรงผ่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น google form

ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อมูลหน่วยงาน ระดับการศึกษา  เพศ อาชีพ

๓. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการใช้บริการ

ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รายการธุรกรรมทางเงินหรือบริการใด ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินไปยังและจากท่าน วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระเงิน ยอดชำระเงิน ธนาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเงินคืน ยอดเงินคืน วันที่และสถานที่ หมายเลขการทำรายการ ข้อมูลยอดเงินประกันหนังสือ  ข้อมูลยอดเงินค่าบริการอื่นๆ (eMomey) และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ  รายการธุรกรรมการยืม-คืนหนังสือ รายการค่าปรับล่าช้า รายการค่าปรับหนังสือหายและค่าดำเนินการกรณีหนังสือหาย รายการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม รายการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม  รายการเข้าร่วมกิจกรรม  วันที่และสถานที่การเช้าใช้บริการในพื้นที่

๒. ข้อมูลที่เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ tkpark.or.th , library.tkpark.or.th ของท่าน

เว็บไซต์คุกกี้ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการใช้ Application, Device ID, Browsing history

๓. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม

 

ภาพถ่าย วีดีโอกิจกรรม ประวัติส่วนตัวที่เก็บเพิ่มเติมเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบัน  เป็นต้น

๓.๒ จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้

๑. เพื่อยืนยันตัวตนในการสมัครในการเข้ารับบริการจากสถาบัน

ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล ประเภทสมาชิก วันและเดือนที่เข้าร่วม/วันที่สมัคร ระยะเวลาการเป็นสมาชิก/วันที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิก และข้อมูลการเป็นผู้ใช้บริการของสถาบัน/สมาชิกอื่นๆ

๒. เพื่อยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมทางการเงินของสมาชิก ผู้ใช้บริการของสถาบัน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ  ข้อมูลยอดเงินประกันหนังสือ  ข้อมูลยอดเงินค่าบริการอื่นๆ (eMomey) และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ รายการธุรกรรมทางเงินหรือบริการใด ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินไปยังและจากท่าน วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระเงิน ยอดชำระเงิน ธนาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเงินคืน ยอดเงินคืน วันที่และสถานที่ หมายเลขการทำรายการ

๓. เพื่อยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมการยืม-คืนหนังสือ ของสมาชิก

ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล รายการธุรกรรมการยืม-คืนหนังสือ ข้อมูลการจอง วันนัดหมายรับบริการ ที่อยู่/วันที่และเวลาในการรับหรือจัดส่ง ข้อความตอบรับของผู้รับ

๔. เพื่อยืนยันตัวตนในการรับบริการของสมาชิกและผู้ใช้บริการของสถาบัน

ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 

๕.เพื่อรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อมูลหน่วยงาน ระดับการศึกษา เพศ (กรณีจัดอบรม/กิจกรรม ที่ต้องแบ่งกลุ่มหรือห้องพัก) อาชีพ (กรณีอบรมเฉพาะทาง)

๖. เพื่อประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสถาบันและเครือข่ายของสถาบัน

ชื่อ-นามสกุล  อีเมล

๗.เพื่อจัดทำรายชื่อและประวัติย่อของวิทยากร สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล ประวัติย่อ ตำแหน่ง สังกัด ความเชี่ยวชาญ  ภาพถ่าย

 ๘. เพื่อประมวลผลและจัดทำรายงานสถิติของสถาบัน

ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล รายการธุรกรรมทางการเงิน  รายการธุรกรรมการยืม-คืนหนังสือ ข้อมูลการจอง วันนัดหมายรับบริการ ที่อยู่/วันที่  วันที่เวลาและสถานที่การเช้าใช้บริการในพื้นที่ วันที่เวลาและสถานที่ในการลงทะเบียนและเข้าร่วมกิจกรรม  รายการประวัติสืบค้นข้อมูลทรัพยากร  รายการประวัติการจองทรัพยากร  ประเภทการเป็นสมาชิก ระยะเวลาการเป็นสมาชิก/วันที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิก  ประวัติการเป็นสมาชิก 

๙. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการจัดกิจกรรม

คลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม

๑๐.จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือวิทยากรปรากฎเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ เพื่อเผยแพร่ในช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆของสถาบัน

คลิปวีดีโอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมภาพถ่าย เทปบันทึกเสียง

๑๑. เพื่อจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร คืนเงินประกันสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และคืนเงินประกันการบริการเช่าใช้พื้นที่

 

ชื่อ สกุล

ชื่อหน่วยงาน (กรณีงานพื้นที่)

เลขที่บัญชีธนาคาร

๑๒. ติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ไอดีไลน์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลผู้ประสานงาน

๑๓. บริหารจัดการการจัดกิจกรรมของสถาบัน

 

ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานตามกฎหมายของสถาบัน 

๔. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สถาบันอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อประเภทของบุคคลและช่องทางดังต่อไปนี้

๔.๑ หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน เช่น กรณีหน่วยงานร้องขอเป็นหนังสือมายังสถาบันขอให้จัดส่งรายงานข้อมูลผู้ใช้บริการซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดของหน่วยงาน เป็นต้น

๔.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือบุคคลอื่นเพื่อการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด คำสั่งของผู้มีอำนาจ คำสั่งหรือหมายศาล เป็นต้น

๔.๓ หน่วยงานเครือข่าย คู่สัญญา ผู้ให้บริการหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นในการให้บริการของสถาบันซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่าน เช่น ผู้ให้บริการระบบฐานข้อมูล ผู้จัดส่งเอกสารหรือผู้พัฒนาเว็บไซต์ ผู้ให้บริการในการจัดเก็บสภิติการใช้งานระบบ เป็นต้น

๔.๔ ประกาศต่อสาธารณะ ในกรณีเช่น การประกาศรายชื่อผู้ใช้บริการ รายชื่อวิทยากร คลิปวีดีโอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งมีผู้ใช้บริการหรือวิทยากรปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสถาบัน tkpark.or.th และประกาศผ่านสื่อ Social Media เช่น Facebook ของสถาบัน เป็นต้น

ทั้งนี้ กรณีที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน สถาบันจะดำเนินการขอความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๕. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่าน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๕.๑ สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สถาบันเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่สถาบันมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลและกรณีที่การขอเข้าถึงและรับสำเนาของท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

๕.๒ สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

๕.๓ สิทธิในการขอให้องค์กรระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

          ๕.๓.๑ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สถาบันทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

          ๕.๓.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

          ๕.๓.๓ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่สถาบันได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้สถาบันเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน

          ๕.๓.๔ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สถาบันกำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

๕.๔ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่สถาบันมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น สถาบันสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของสถาบัน)

๖. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาดังต่อไปนี้

๖.๑ สำหรับข้อมูลสมาชิกรายปี เก็บรักษาไว้เท่าที่กฏหมายกำหนด เพื่อในการตรวจสอบธรุกรรมทางการเงินและบัญชีกับสถาบัน

๖.๒ สำหรับข้อมูลสมาชิกออนไลน์ เก็บรักษาตลอดชีพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการเข้าใช้บริการ จนกว่าได้รับแจ้งจากสมาชิกออนไลน์แจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิก สถาบันจะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับสถาบัน

๖.๓ สำหรับข้อมูลสมาชิกรายวัน เก็บรักษาไว้เท่าที่กฏหมายกำหนด เพื่อในการตรวจสอบธรุกรรมทางการเงินและบัญชีกับสถาบัน

๖.๔ สำหรับข้อมูลผู้เข้าอบรม เก็บรักษาไว้ ๒ ปี นับจากวันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับสถาบัน

๖.๕ สำหรับข้อมูลวิทยากร เก็บรักษาไว้ ๕ ปี นับจากวันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับสถาบัน

๖.๖ สำหรับข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์ของสถาบัน เก็บรักษาไว้ ๓ ปี นับแต่วันที่สถาบันได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

๖.๗ สำหรับข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ เก็บรักษาไว้ ๓ ปี นับแต่วันที่สถาบันได้รับข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สถาบันจะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่ท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สถาบันมีความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลบางส่วนเพื่อประโยชน์ของท่าน เช่น การจัดทำใบประกาศณีบัตรของท่านเพื่อเป็นหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน หรือในกรณีที่ท่านได้ใช้สิทธิหรือมีข้อพิพาทหรือคดีความเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม การเป็นวิทยากร หรือการใช้บริการของท่าน สถาบันขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าภารกิจดังกล่าวจะมีข้อกำหนดให้ยกเลิก หรือข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

๗. นโยบายการใช้คุกกี้

สถาบันเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสถาบัน ได้แก่ tkpark.or.th library.or.th หรือบนอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของสถาบัน และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของสถาบัน และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบันให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน

๘. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันและสำนักงานมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของสำนักงาน

นอกจากนี้ สำนักงานได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

๙. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้แทน

สถาบันอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับคำร้องขอจากท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของท่าน โดยส่งคำร้องขอผ่าน อีเมล : info@tkpark.or.th

ในกรณีที่ท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ สถาบันอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้

๑๐. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง

ในกรณีที่มีความจำเป็น สถาบันอาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของสถาบัน ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่น

การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สถาบันจะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของสถาบันในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่สถาบันมอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันมอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของสถาบันเท่านั้นโดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ สถาบันจะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่างสถาบันกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

๑๑. การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก

เว็บไซต์ของสถาบันอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากประกาศนี้ สถาบันขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ สถาบันไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

๑๒. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่และบุคคลเฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยสถาบันจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

๑๓. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

สถาบันอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ tkpark.or.th โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับไว้ อย่างไรก็ดี สถาบันขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว ถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 ๑๔. การติดต่อกับ TK Park

หากคุณต้องการที่จะติดต่อสถาบัน เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โปรดติดต่อเราผ่านทาง

สถาบันอุทยานการเรียนรู้

สังกัดสำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์

ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เบอร์โทรศัพท์: +66 2 264 5963-5

เบอร์แฟกซ์: +66 2 264 5966

อีเมล : info@tkpark.or.th

 

* วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 มิถุนายน 2565