ห้องสมุดชุมชน Mini TK

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น ในการร่วมสนับสนุนการพัฒนาสื่อและการให้บริการในรูปแบบห้องสมุดชุมชน หรือ Mini TK เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ มุ่งให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกเพศวัย มีช่องการแสวงหาความรู้ที่หลากหลายภายใต้แนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต”
map-mini-tk