อุทยานการเรียนรู้

อุทยานการเรียนรู้

  • 01
  • 02
  • 03

Learning Trends

1/4

TK News

1/4
TK Alive ขยายกำหนดคืนหนังสือ
21 ตุลาคม 2563
สำหรับสมาชิกที่มีกำหนดคืนหนังสือระหว่างวันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2563
TK Park จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้แนวคิดในการใช้นิทาน ในโครงการอ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน เชียงราย
20 ตุลาคม 2563
การแนะนำหนังสือนิทานซึ่งเกิดจากการดำเนินการของคณะทำงานจากคนเชียงรายทุกภาคฝ่าย ซึ่งได้ประชุมและมีกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้น ตั้งแต่กระบวนการคิดและและกำหนดทิศทางของเนื้อหา รวมถึงภาพประกอบ สร้างเป็นหนังสือนิทานเพื่อเด็กๆ ชาวเชียงราย
TK Alive ขยายกำหนดคืนหนังสือ
15 ตุลาคม 2563
สำหรับสมาชิกที่มีกำหนดคืนหนังสือระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2563 จะได้รับการขยายเวลาเป็นวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563
ส่งมอบห้องสมุดส่งเสริมคุณภาพชีวิต
15 ตุลาคม 2563
TK Park ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศเหมาะสม ส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด
TK Alive ขยายกำหนดคืนหนังสือ
สำหรับสมาชิกที่มีกำหนดคืนหนังสือระหว่างวันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2563
TK Park จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้แนวคิดในการใช้นิทาน ในโครงการอ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน เชียงราย
การแนะนำหนังสือนิทานซึ่งเกิดจากการดำเนินการของคณะทำงานจากคนเชียงรายทุกภาคฝ่าย ซึ่งได้ประชุมและมีกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้น ตั้งแต่กระบวนการคิดและและกำหนดทิศทางของเนื้อหา รวมถึงภาพประกอบ สร้างเป็นหนังสือนิทานเพื่อเด็กๆ ชาวเชียงราย
TK Alive ขยายกำหนดคืนหนังสือ
สำหรับสมาชิกที่มีกำหนดคืนหนังสือระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2563 จะได้รับการขยายเวลาเป็นวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563
ส่งมอบห้องสมุดส่งเสริมคุณภาพชีวิต
TK Park ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศเหมาะสม ส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด

TK Blog

Digital Collection

“คีตมหาราช” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสทรง ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 80 พรรษา จัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่องค์ ความรู้ และเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในด้านการดนตรี โดยเฉพาะบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีมากถึง 48 เพลงแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน
“ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักหอ สมุดแห่งชาติและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในการคัดสรรหนังสือและเอกสารหายากที่มีคุณค่า นำมา พัฒนาและดัดแปลงโดยใช้เทคโนโลยีให้น่าอ่านและน่าสนใจยิ่งขึ้น สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ได้รับการคัดเลือก จากรัฐบาลให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริ- ราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2549
แอปพลิเคชันเกมส์สาระความรู้ท้องถิ่นที่มาจากเรื่องราวของทุกภาคในประเทศไทย เหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการเล่นและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมอง 4 ด้าน โดยใช้เครื่องมือ Herrmann Brain Dominance Instrument
รายการพอดคาสต์ทางเว็บไซต์ทีเคพาร์ค ที่จะสรรหาข่าวสารสาระความรู้ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อคิดทันโลกและเข้าใจตนเอง
แหล่งรวมสาระความรู้และความความเพลิดเพลินให้เด็กไทยเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการนำองค์ความรู้ ไทยที่มีความลุ่มลึกหลากหลาย นำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย สไตล์ TK park ดาวน์โหลด TK Application และเนื้อหาในแอปพลิเคชันได้ฟรี
นิตยสารออนไลน์ราย 2 เดือน ที่จับกลุ่มผู้อ่านที่หลากหลาย สามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวัย มีการนำเสนอคอนเทนต์ที่อยู่ในความสนใจในหลากหลายมุมมอง ทำให้ผู้อ่านได้อิ่มเอมกับสาระความบันเทิงทุกรูปแบบ
TK Park ย่อส่วนห้องสมุดดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มาไว้บนโลกไซเบอร์เพื่อคนรักเสียงเพลงและดนตรีโดย เฉพาะกับการเรียนรู้ทางดนตรีที่หลากหลาย
“เกมสร้างสรรค์” เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นจากพื้นฐานแนวคิดว่าเกมกับเด็กเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออก จากกันได้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้จึงได้สร้างสรรค์เกมสำหรับเด็กและเยาวชน ที่เน้นความเป็นไทย ไม่มีความรุนแรง และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เกมสร้างสรรค์ทุกชุดจัดทำเป็น 2 ภาษา พร้อมกับหนังสือ ประกอบซึ่งจัดพิมพ์อย่างสวยงาม ผู้เล่นจะได้รับทั้งความสนุกสนานจากเกมและข้อมูลความรู้จากหนังสือ เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการอ่านควบคู่กับการเรียนรู้ ผลงานเกมหลายชุดของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ชุด “หนังสือเสียง” (Audio Book) เป็นนิทานภาพและหนังสือที่อ่านสนุกและมีคุณค่าทั้งเก่า และใหม่ จัดทำเป็นภาพเคลื่อนไหว (Animation) พร้อมเสียงพากย์ มีตัวอักษรและดนตรีประกอบ เพื่อเพิ่ม อรรถรสในการอ่านนิทานแต่ละเรื่องให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีคำถามเพื่อ ทบทวนความเข้าใจ และเกมสร้างสรรค์ฝึกทักษะพัฒนาสมองท้ายหนังสือทุกเล่ม ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 101 เล่ม ซึ่งได้รับการคัดสรรและแบ่งประเภทให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย
TK park ร่วมกับ กรมศิลปากร ได้รวบรวมองค์ความรู้จากวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ร้อยเรียงเป็นเรื่องราววิถีชีวิต แนวคิด มุมมอง ความงาม และความรักของคนยุคสมัยต่างๆ ผ่านสายตาของ ภัณฑารักษ์ จัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้ชุด “วัตถุเล่าเรื่อง” พร้อมวีดิทัศน์ แบ่งเรื่องราวเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ “คนก่อนประวัติศาสตร์บนดินแดนไทย”“กินอยู่อย่างไทย”และ“โปสการ์ดเล่าเรื่อง ปัจจัยสี่ของชีวิต”
ลงทะเบียน
เพื่อรับจดหมายข่าว
TK NEWSLETTER
กรุณากรอกอีเมลของคุณ