ร่วมงานกับเรา

สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร. หรือ OKMD) และหน่วยงานภายใน : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI)

มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าร่วมงานกับองค์กรจำนวนหลายอัตรา หากท่านคิดว่าเป็นคนที่ใช้ และมีความสนใจ สามารถดูรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักทรัพยากรบุคคล

OKMD
คุณสุรัตนวดี เรืองศรี
OKMD
คุณสุรัตนวดี เรืองศรี
เว็บไซต์
ประกาศรับสมัครงาน
เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
จำนวน 2 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2567

หลักฐานประกอบการสมัครงาน

รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา และทรานสคริป
สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
เพศชาย ต้องแสดงหลักฐานการพ้นพันธะทางทหาร
หากมีประสบการณ์ ต้องส่งหลักฐานรับรองผ่านงานที่ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณา
ผู้สมัครฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องส่งหลักฐานตามที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งระบุไว้

การรับสมัคร และการคัดเลือก

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.okmd.or.th ยื่นใบสมัครที่สำนักงานในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 - 17.00 น. หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” ตามที่อยู่ดังนี้
สำนักทรัพยากรบุคคล
สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
** ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครทางอีเมล **
สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาใบสมัครเข้ารับคัดเลือก เฉพาะผู้ที่สำนักงานเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม โดยอาจใช้วิธีการทดสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์แล้วแต่กรณี และสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ เช่นกัน
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์