Learning Community
 

แหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน

 

โครงการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆ ในระดับตำบลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย และเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครฯ
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครฯ อบรมผู้ดูแลบ้านหนังสือของ กทม. จำนวน 116 แห่ง และร่วมพัฒนามุมหนังสือให้แก่สำนักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานครฯ จำนวน 51 เขต
โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบก ดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานทหารทั่วประเทศไทย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิดห้องสมุดมีชีวิต ทำให้ศูนย์การเรียนรู้มีรูปแบบและบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ภายในหน่วยทหารและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ได้มีศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นบ่อเกิดทางปัญญาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันของครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งสังคมส่วนรวมต่อไปในอนาคต
 
โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน
1) พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในอาคารสูง สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมมือกับบริษัทลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด เพื่อพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในรูปแบบที่เหมาะสมกับอาคารที่พักอาศัยในเมือง โดยออกแบบห้องสมุดมีชีวิตอยู่ในแปลนของอาคารชุดโครงการใหม่ทุกแห่ง ขณะนี้มีโครงการนำร่อง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โครงการลุมพินีพาร์ค ปิ่นเกล้า โครงการลุมพินีเพลส รัชโยธิน และโครงการลุมพินีเพลส ปิ่นเกล้า 2
2) อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการห้องสมุดในอาคารสูง สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมมือกับกับบริษัทลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรผู้ดูแลบริหารอาคารชุด จำนวน 81 โครงการ
3) การขยายผลสู่ชุมชนในรูปแบบห้องสมุดเคลื่อนที่ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีภาคเอกชนเพื่อการขยายผลการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ สู่ชุมชนในพื้นที่ข้างเคียงอาคารสูงในรูปแบบห้องสมุดเคลื่อนที่
 
Learning Community Banner 3