นโยบายการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มภายในอุทยานการเรียนรู้

          ห้องสมุดหลายแห่งไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในพื้นที่บริการ แต่ที่ TK Park ในฐานะต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้วยแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต เราตั้งใจสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและเอื้อต่อการเรียนรู้ให้มากที่สุด

          TK Park จึงกำหนดนโยบายการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มภายในอุทยานการเรียนรู้ TK Park (ฉบับวันที่ 18/01/2567) ดังนี้

          1) นโยบายการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มภายในอุทยานการเรียนรู้ TK Park กำหนดตามความเหมาะสมของพื้นที่แต่ละส่วน

          1.1) พื้นที่ Zone A ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ และห้องเวิร์กช็อป 1–4 สามารถจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่มีการจัดงานได้

          1.2) พื้นที่ Zone B ประกอบด้วย ลานสานฝัน และ Idea Space ผู้ใช้งานสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่มได้ทุกประเภท (หากมีการจัดกิจกรรมหรือมีผู้ใช้งานเต็มพื้นที่ โปรดใช้พื้นที่รับประทานอาหารของศูนย์การค้า)

          1.3) พื้นที่ Zone C ประกอบด้วย โซนห้องสมุดมีชีวิต Mind Room ห้องเงียบ ห้องสมุดดนตรี และห้องสมุดไอที ผู้ใช้งานสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดมิดชิด ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ ไม่ส่งกลิ่นโชย และไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น

          1.4) พื้นที่ Zone D ประกอบด้วย ห้องเด็ก งดนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าพื้นที่

final-Map_717x450_eng.jpg

          2) ผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความสะอาดเบื้องต้นก่อนออกจากบริเวณ

          3) กรณีผู้ใช้บริการรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มนอกเหนือจากนโยบายข้างต้นทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสงวนสิทธิในการให้คำแนะนำหรือดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อรักษาบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อส่วนรวม

          4) TK Park จะประเมินผลของการใช้นโยบายนี้และปรับปรุงรายละเอียดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่และความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด