เปิดโลกจินตนาการกับอาชีพใน Metaverse

25 กันยายน 2565 เวลา 13:00 - 17:00 น.
ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ 362

กิจกรรมอื่นๆ