เปิดพื้นที่ความคิดด้วยนิทานภาพ

7 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 - 14:00 น.
14 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 - 14:00 น.
21 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 - 14:00 น.
28 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 - 14:00 น.
Facebook: TKpark อุทยานการเรียนรู้ 166

กิจกรรมอื่นๆ