ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านผ่านนิทานภาพ

6 กันยายน 2563 เวลา 13:00 - 14:00 น.
13 กันยายน 2563 เวลา 13:00 - 14:00 น.
20 กันยายน 2563 เวลา 13:00 - 14:00 น.
27 กันยายน 2563 เวลา 13:00 - 14:00 น.
Facebook Fan Page: TKpark อุทยานการเรียนรู้ 81

กิจกรรมอื่นๆ