เรียนรู้ให้สนุก ผ่านบอร์ดเกม

29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 - 17:00 น.
ห้องประชุม 4 ชั้น 2 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 344

กิจกรรมอื่นๆ