TK News
ทีเคพาร์ครุก Digital Content
clock วันอังคารที่ 04 ก.ย. 2561

Edit.jpg

ทีเคพาร์ครุก Digital Content พัฒนาทักษะแอนิเมชั่นเยาวชนไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK  park) มุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัลคอนเทนท์ให้แก่เยาวชนไทย พร้อมมอบเกียรติบัตรภายใต้โครงการอบรมสื่อดิจิทัล  ให้แก่เยาวชน 27 คนที่ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสาขาแอนิเมชั่นสู่ภาคอุตสาหกรรม ณ อุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค  (ชั้น 8)  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นายอธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปีที่ผ่านมา สำนักงานอุทยานการเรียนรู้หรือทีเคพาร์คได้จัดอบรมพัฒนาและฝึกฝนทักษะด้านแอนิเมชั่นอย่างเข้มข้นตลอดมา เนื่องจากแอนิเมชันยังคงอยู่ในความสนใจของเยาวชนไทย และ
อุตสาหรรมดิจิทัลคอนเทนต์ยังคงต้องการที่มีความรู้ เพื่อไปพัฒนาสายอาชีพทางด้านนี้ให้ก้าวหน้า
ทีเคพาร์คจึงเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจและอยากที่จะเรียนรู้การทำแอนิเมชัน โดยเข้าอบรมเรียนรู้วิธีการออกแบบและสร้างงานแอนิเมชัน ตลอดจนกระบวนการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างสรรค์งานแอนิเมชันที่มีคุณภาพต่อไป

ในปีนี้ โครงการอบรมสื่อดิจิทัล ประจำปี 2561 มีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครมายังโครงการฯเป็นจำนวนมาก โดยได้รับความร่วมมือทางด้านการประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางด้านนี้จากทั่วประเทศ ซึ่งใบสมัครพร้อมผลงาน Portfolio จากนักศึกษาทุกคนจะถูกคัดกรองจากคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งท้ายที่สุดมีนักศึกษาได้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 27 คน

การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทด้านดิจิตัล คอนเทนท์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เดอะมั้งค์ สตูดิโอ จำกัด, บริษัท กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด และ ZLA Digital Arts บริษัทดังกล่าวนี้ได้จัดส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขา  SLR , Model and Texture, Animation มาให้ความรู้กับเยาวชน เป็นระยะเวลา 1 เดือน

นายอธิปัตย์กล่าวว่านักศึกษาที่ผ่านการอบรมจากโครงการนี้ทุกคนได้รับพิจารณาเข้าทำงานจากบริษัทต่างๆ ที่ร่วมโครงการฯ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ทำการประเมินผลนักศึกษา ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าสายงานที่นักศึกษาเข้าร่วมปฎิบัติการตลอดระยะเวลาของโครงการ ให้ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาทั้งศักยภาพและทักษะให้พร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพต่อไป