Thailand Conference on Reading 2013

21 มีนาคม 2556
53

news2013.jpg

หลักการและเหตุผล

           สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) มีพันธกิจหลักในการร่วมสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ โดยดำเนินการผ่านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้วยแนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” และกระบวนการส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

            การจัดสัมมนาวิชาการประจำปี เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิดสังคมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดย สอร. ได้จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ในเรื่อง “เติมชีวิตให้ห้องสมุด” ปี พ.ศ. 2549 เรื่อง “ชวนเด็กไทยให้เป็นนักอ่าน” ปี พ.ศ. 2550 เรื่อง TK เปิดโลกห้องสมุดเด็ก” ปี พ.ศ. 2551 เรื่อง “เปิดโลกการอ่านด้วยนิทานเล่าเรื่อง”

            ปี พ.ศ. 2552 สอร.ริเริ่มโครงการ TK Forum ในรูปแบบเวทีสาธารณะเพื่อถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักปฏิบัติ และสกัดองค์ความรู้สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านจากองค์กรภาคีกว่า 50 แห่ง ในปี พ.ศ. 2553 โครงการ TK Forum ได้ขยายองค์ความรู้ในเรื่องประสบการณ์ส่งเสริมการอ่านไปสู่การศึกษาแนวปฏิบัติของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินนโยบายส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ ประเทศสวีเดน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น

            ในปี พ.ศ. 2554 สอร.มีแนวคิดให้การส่งเสริมการอ่านเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมแก่เด็กและเยาวชนไทย ที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในอีก 4 ปีข้างหน้า ดังนั้น จึงจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2554 ขึ้นจำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการสัมมนาวิชาการ เรื่องอ่านเพื่อนบ้าน กับประสบการณ์ส่งเสริมการอ่าน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ณ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และครั้งที่สอง คือการจัดประชุมวิชาการ Thailand Conference on Reading 2011 ในวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ.2554 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยทั้งสองเวทีถือเป็นการประชุมนำร่องเพื่อสำรวจความรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานซึ่งดำเนินกิจกรรมโครงการและนโยบายด้านการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ทั้งของประเทศไทยและบางประเทศในอาเซียน

             ในปี พ.ศ. 2555 สอร.จัดประชุมวิชาการ TK Conference on Reading 2012 จำนวน 2 ครั้งในลักษณะเดียวกันกับปีก่อนหน้า เพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากประเทศกลุ่มอาเซียนที่ยังไมได้เข้าร่วมในปีที่ผ่านมา และยังเจาะลึกลงไปในประเด็นการส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเด็กและเยาวชนจากประสบการณ์ของแต่ละประเทศ โดยครั้งแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ ครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทั้งสองครั้งล้วนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

              การจัดประชุมสัมมนาอภิปรายในปี พ.ศ. 2556 สอร.ยังคงมุ่งเน้นการขยายองค์ความรู้และความรับรู้ที่มีต่อประเทศในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศทางด้านนโยบายการอ่านและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันที่แนบแน่นลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในฐานะพลเมืองอาเซียน ภายใต้ปรัชญา “Towards ASEAN Citizenship with Books and Reading”

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการอ่าน การส่งเสริมการอ่าน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โครงสร้างและระบบการเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงานของไทยและต่างประเทศ

            2. เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนนักกิจกรรมทางสังคม สามารถนำความรู้ แนวคิดและข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนา ไปเผยแพร่ต่อยอดขยายผลและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

            1. ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            2. ครู บรรณารักษ์

            3. ผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน นักวิชาการ และนักกิจกรรมทางสังคมที่มีบทบาทและทำงานด้านการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ระยะเวลา

            จัดประชุมสัมมนาวิชาการ 2 ครั้ง

            ครั้งที่ 1 Thailand Conference on Reading 2013 หัวข้อ “Reading for Equity” ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2556 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมเอเชีย จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 200 คน

            ครั้งที่ 2 TK Forum 2013 หัวข้อ “ก้าวสู่ Online Library: ประสบการณ์จากต่างแดน” วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 (อาจเปลี่ยนแปลงได้) เวลา 8.30-16.30 น. จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 200 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1. ขยายองค์ความรู้ด้านการอ่าน การส่งเสริมการอ่าน และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นำไปใช้พัฒนาต่อยอดการทำงานหรือการอ้างอิงทางวิชาการ

            2. หน่วยงานด้านนโยบาย และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน เกิดความตื่นตัวและนำเอาความรู้ แนวคิดและข้อเสนอไปปรับประยุกต์ดำเนินการจริง

            3. ได้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์งาน Thailand Conference on Reading 2013

 

โครงการอื่นๆ