TK Forum 2014

19 มิถุนายน 2557
43
news2014.jpg
เกี่ยวกับ TK Forum

        สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ริเริ่มจัดงาน TK Forum ในรูปแบบเวทีสาธารณะเพื่อถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักปฏิบัติที่ทำงานด้านการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ มาตั้งแต่ปี 2552 โดยในปีแรก เวทีแห่งนี้ได้สกัดองค์ความรู้สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านจากองค์กรภาคีกว่า 50 แห่ง โดยดึงความรู้ที่อยู่กับตัวคนทำงานออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะนำไปใช้ศึกษาเป็นแนวทางการทำงานแก่ผู้อื่น รวมทั้งเรียบเรียงเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการสานต่อสนับสนุนโดยภาครัฐ 

        ต่อมาในปี 2553 เวที TK Forum ได้ขยายองค์ความรู้ในเรื่องประสบการณ์ส่งเสริมการอ่านไปสู่การศึกษาแนวปฏิบัติของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินนโยบายส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ ประเทศสวีเดน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งล้วนเป็นประเทศที่ประชากรรักการอ่านและทำให้ประเทศพัฒนาไปอย่างเจริญก้าวหน้าโดยมีองค์ความรู้เป็นฐาน 

        ปี 2554 TK Forum ได้รับเกียรติจากนักกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของอาเซียน โดยผู้แทนจากสิงคโปร์ ลาว และเวียดนาม มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ก่อให้เกิดการต่อยอดยกระดับเป็นงานประชุมวิชาการระดับชาติ คือ Thailand Conference on Reading 2011 ซึ่งจัดขึ้นในปีเดียวกันนั้นเอง และยังต่อเนื่องมาจนกระทั่งต้นปี 2556 โดยการประชุมวิชาการที่จัดต่อเนื่องหลังจากนั้นจำนวน 3 ครั้งดำเนินไปภายใต้แนวคิด “Towards ASEAN Citizenship with Books and Reading” เพื่อสร้างความรับรู้ที่มีต่อประเทศในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านนโยบายการอ่านและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันที่แนบแน่นลึกซึ้งยิ่งขึ้นในฐานะพลเมืองอาเซียน 

        ปลายปี 2556 ทีเคพาร์คกลับมาจัด TK Forum อีกครั้งในหัวข้อ “อ่าน 3 มิติ : อ่านวิเคราะห์ อ่านวิจารณ์ อ่านตีความ - การพัฒนากระบวนการอ่านเชิงลึกและแนวทางส่งเสริมการอ่านการคิดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ในกลุ่มเยาวชน” เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่ทำงานด้านการส่งเสริมการอ่านตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านในมิติคุณภาพ ซึ่งหมายถึงอ่านด้วยความลึกซึ้ง รู้จักจินตนาการ รู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล สามารถสังเคราะห์ความคิดใหม่ๆ หรือคิดเชื่อมโยงกับประสบการณ์ความรู้ของตน รวมถึงการคิดวิจารณ์ ตัดสินคุณค่าความดีงามและประโยชน์ของสิ่งที่อ่านได้ นอกเหนือไปจากส่งเสริมการอ่านที่เน้นมิติเชิงปริมาณ

        ในปี 2557 นี้ TK Forum ยังคงมุ่งขยายองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะการปรากฏตัวของคนรุ่นดิจิทัล (Digital Generation) ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของประเทศในวันข้างหน้า จึงกำหนดแนวคิดหลักของงานคือ “Learning in the Digital Era” เพื่อตอบคำถามว่าคนรุ่นดิจิทัลคือใคร มีลักษณะและพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างไร แนวโน้มของการเรียนรู้หรือรูปแบบการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัลจะเป็นอย่างไร ผู้ใหญ่ควรเข้าใจและเตรียมความพร้อมอะไรให้กับคนรุ่นนี้ ระบบหรือโครงสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนรุ่นดิจิทัลควรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ตลอดจนตัวอย่างแนวคิดและรูปแบบสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่จะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นดิจิทัล 

 
TK Forum

        TK Forum จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการอ่าน การส่งเสริมการอ่าน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โครงสร้างและระบบการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนนักกิจกรรมทางสังคม สามารถนำความรู้ แนวคิดและข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนา ไปเผยแพร่ต่อยอดขยายผลและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม 

        กลุ่มเป้าหมายของการจัด TK Forum ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครู บรรณารักษ์ นักวิชาการ และนักกิจกรรมทางสังคมที่มีบทบาทในการทำงานด้านการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

        การประชุมจัดขึ้น 2 ครั้ง คือ ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน 2557 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน 2557 ที่ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ อุทยานการเรียนรู้ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

        เราคาดหวังว่า TK Forum จะมีส่วนช่วยขยายองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทำให้หน่วยงานด้านนโยบายและภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน เกิดความตื่นตัวและนำเอาความรู้ แนวคิดและข้อเสนอไปปรับประยุกต์ ตลอดจนนำไปใช้พัฒนาต่อยอดการทำงานหรือการอ้างอิงทางวิชาการ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์งาน TK Forum 2014

โครงการอื่นๆ