สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)
ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่ ดิจิทัลทีเค (Digital TK) เว็บไซต์ที่สอร.
ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นบริการแหล่งความรู้สาธารณะ ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และเนื้อหาสาระแก่ผู้สนใจ ในรูปแบบของ บทความ ภาพถ่าย วีดิทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการให้บริการ TK Public Online Library (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "บริการ") หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ของ เว็บไซต์ดิจิทัลทีเค (Digital TK) โปรดกดปุ่ม "สมัครสมาชิก" โดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้จะถือว่าท่านตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังนี้
1
การสมัครสมาชิก
หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ใน เว็บไซต์ดิจิทัลทีเค (Digital TK) ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยกดปุ่ม "REGISTER" และกรอกข้อมูลต่างๆ ของท่านลงในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก โดยท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการแต่อย่างใดทั้งสิ้น เมื่อได้รับข้อมูลการสมัครสมาชิกครบถ้วนแล้ว สอร. จะจัดส่งอีเมล ไปยังท่าน เพื่อแจ้งรหัสประจำตัว (Username) พร้อมรหัสผ่าน (Password) ซึ่งท่านสามารถนำมาใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ ดิจิทัลทีเค (Digital TK) ได้ในทันที ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกท่านว่า "สมาชิก"
* การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิการสมัครเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยที่มีหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น
2
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
 
สมาชิกมีสิทธิใช้บริการใดๆ ใน เว็บไซต์ดิจิทัลทีเค (Digital TK) นับแต่วันที่ท่านเป็นสมาชิกตาม ข้อ 1. และสถานะการเป็นสมาชิก มีผลอยู่ตลอดไปจนกว่า สมาชิกแจ้งความประสงค์ออกจากการเป็นสมาชิกต่อ สอร. ด้วยตนเอง ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ส่วนบริการ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์
 
สอร. สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกอันเนื่องจากสมาชิกไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ใน "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไปเว็บไซต์ดิจิทัลทีเค
 
สอร.ถือว่าสมาชิกได้ออกจากการเป็นสมาชิกเมื่อเสียชีวิต
3
ประเภทของสมาชิกเว็บไซต์
3.1
สมาชิกทั่วไป
3.1.1
สำหรับสมาชิกทีเคพาร์ค ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ที่เคยลงทะเบียนสมาชิกแล้ว สามารถใช้รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่มีอยู่เพื่อเข้าใช้บริการทั่วไปบนเว็บไซต์ได้ทันที สมาชิกที่ลืมรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) โปรดแจ้งเลขบัตรประชาชนและอีเมลที่เคยลงทะเบียนไว้ ตามขั้นตอน “ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ใช่หรือไม่” ทางหน้าเว็บไซต์ เพื่อขอรับ รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ได้ กรณีที่ไม่ได้แจ้งอีเมลเมื่อลงทะเบียนหรือลืมอีเมล กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์บริการสมาชิก อุทยานการเรียนรู้ TK park ส่วนบริการ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ หรือ โทร 02-2645963 ต่อ 300 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. วันอังคาร – วันอาทิตย์ (ปิดบริการทุกวันจันทร์)
3.1.2
สมาชิกใหม่ที่สมัครสมาชิกโดยตรงผ่านระบบเว็บไซต์ www.tkpark.or.th และยืนยันสมาชิกผ่านระบบอีเมลเรียบร้อยแล้ว สามารถนำรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) มาลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการพื้นฐานของเว็บไซต์ได้ทันที
3.2
สมาชิกที่สมัครเพื่อใช้สิทธิบริการ TK Public Online Library สำหรับสมาชิกที่ต้องการใช้สิทธิบริการในส่วนนี้ จะต้องมีสิทธิเป็นสมาชิกทั่วไป ตามข้อ 3.1 ก่อน จากนั้นให้กด ที่เมนู “บริการออนไลน์” เพื่อรับสิทธิการใช้บริการ TK Public Online Library
4
คำรับรองของสมาชิก
สมาชิกให้คำรับรองการสมัครเป็นสมาชิก ดังนี้
4.1
สมาชิกรับรองว่าการให้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวสมาชิกและเป็นจริงทุกประการ เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ตามที่ สอร. จะแจ้งให้ทราบต่อไป สมาชิกยินยอมให้ สอร. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ในกรณีที่ทาง สอร. มีการร้องขอเอกสารยืนยันเพื่อตรวจสอบการลงทะเบียน สมาชิกจะต้องดำเนินการยื่นเอกสารภายในระยะเวลาเงื่อนไขตามที่ทางสอร. กำหนดไว้ และหากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง สอร. มีสิทธิยกเลิกใบสมัครและ/หรือการให้บริการ เว็บไซต์ดิจิทัลทีเค (Digital TK) ได้ ทั้งนี่เพื่อให้เป็นไปตาม "พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐"
ในการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ สมาชิกแต่ละคนสามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานได้เพียง 1 ID เท่านั้น ในกรณีที่ทางสอร.พิจารณาแล้วว่ามีผู้ใช้งานปลอมแปลงเป็นผู้อื่นเพื่อลงทะเบียน ทางเราจะขอดำเนินการตัดสิทธิจากการเป็นสมาชิก โดยที่ไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ
4.2
สมาชิกจะใช้บริการ เว็บไซต์ดิจิทัลทีเค (Digital TK) ด้วยตนเองและจะรักษารหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจาก สอร. เพื่อการใช้บริการใน เว็บไซต์ ดิจิทัลทีเค (Digital TK) ไว้เป็นความลับ
4.3
สมาชิกจะไม่เปิดเผยหรือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของสมาชิก เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ดิจิทัลทีเค (Digital TK) โดยสมาชิกตกลงรับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ รวมทั้งชำระค่าบริการหากมีบุคคลใดล่วงรู้หรือใช้รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของสมาชิก เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ดิจิทัลทีเค (Digital TK) ไม่ว่าสมาชิกจะให้หรือไม่ให้ความยินยอมก็ตาม
4.4
เนื้อหาที่สมาชิกจะส่ง แสดง หรือเปิดเผยผ่านการใช้บริการใดใน เว็บไซต์ดิจิทัลทีเค (Digital TK) ต้องไม่มีลักษณะดังนี้
4.4.1
ข้อความหยาบ เสียดสี ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ
4.4.2
การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือส่อนัยทางเพศ หรือการให้ข้อมูล หรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง สร้างความเสื่อมเสีย หรือเสียหายต่อ สอร. หรือสมาชิกอื่น และ/หรือบุคคลอื่นๆ ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และ/หรือสิทธิของ สอร. และ/หรือบุคคลใด
4.4.3
จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกรายอื่นหรือบุคคลอื่น
4.4.4
ขัดต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือกฎหมายอื่น
4.5
สมาชิกรับรองว่าข้อมูลที่ส่งไปยัง เว็บไซต์ดิจิทัลทีเค (Digital TK) เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และโดยสมาชิกจะทำการปรับปรุงข้อมูล และจะรับผิดชอบต่อ สอร. หากนำเอาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริงมา upload ใน เว็บไซต์ดิจิทัลทีเค (Digital TK) โดย สอร. สงวนสิทธิที่จะไม่รับข้อมูลหรือข่าวสารหรือจดทะเบียนเพื่อให้เข้ามายังเว็บไซต์ คลังความรู้ ได้ตามที่ สอร. เห็นสมควร
4.6
สมาชิกจะไม่นำเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์เป็นอันขาด
4.7
สมาชิกที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการใช้งานและบริการของเว็บไซต์ จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้นและตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ สอร. หากการฝ่าฝืนดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สอร.
4.8
สมาชิกต้องใช้นามจริงหรือนามแฝงที่เหมาะสม สุภาพ ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
5
เงื่อนไขทั่วไป
สมาชิกให้คำรับรองการสมัครเป็นสมาชิก ดังนี้
5.1
การนำเสนอเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซด์นี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่าง ๆ ที่ได้มาจากหลายแหล่งและนำเสนอตามสภาพที่ได้รับจากแหล่งที่น่าจะเชื่อถือได้ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น โดยสอร. ไม่อาจรับรองว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือสมบูรณ์ และมิได้หมายความว่า สอร. จะเห็นพ้องหรือยอมรับบทความ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นนั้น เว้นแต่ จะมีข้อความแสดงไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
5.2
สอร. ไม่ใช่ตัวแทน ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลที่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความใด ๆ ซึ่งปรากฏอยู่บน เว็บไซต์ดิจิทัลทีเค (Digital TK) เป็นเพียงสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูล ข่าวสารเท่านั้น สอร. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกหรือบุคคลใดๆ ที่สมาชิกติดต่อโดยการสื่อสารข้อมูลหรือข่าวสารผ่าน เว็บไซต์ดิจิทัลทีเค (Digital TK)
5.3
ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างการสมัครสมาชิก ถือเป็นความผิดและต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด
5.4
สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ตามที่เว็บไซต์มีให้บริการ ตลอดจนมีสิทธิเข้าร่วมเล่นเกมชิงรางวัลและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่ สอร. จัดให้มีขึ้น
6
สิทธิของ สอร.
สอร. มีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวและถาวร บางส่วนหรือทั้งหมดในเวลาใดๆ ก็ได้ หากสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือระบบการให้บริการของ สอร. ขัดข้องชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
7
ข้อจำกัดความรับผิดของ สอร.
สอร. มีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวและถาวร บางส่วนหรือทั้งหมดในเวลาใดๆ ก็ได้ หากสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือระบบการให้บริการของ สอร. ขัดข้องชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
7.1
สอร. ไม่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ เว็บไซต์ดิจิทัลทีเค (Digital TK) แก่สมาชิกหรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
7.2
หาก สอร. ไม่สามารถให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด อันเนื่องจากระบบหรืออุปกรณ์ใดๆ ของสมาชิกชำรุดหรือขัดข้อง หรือระบบโทรศัพท์ หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคมขัดข้องหรือเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสอร. ทั้งนี้ สอร. ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ
7.3
สอร. ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใด ๆ รวมทั้งขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น
8
การโอนสิทธิ
สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใดๆในเว็บไซต์ดิจิทัลทีเค (Digital TK) ให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สอร. โดย สอร. มีสิทธิโอนสิทธิและ/หรือ หน้าที่ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ดิจิทัลทีเค (Digital TK) ให้แก่บุคคลใดก็ได้
9
การสิ้นสุดการให้บริการ
การให้บริการนี้อาจสิ้นสุดลงในเวลาใดๆก็ได้ ดังนี้
9.1
สมาชิกแจ้งความประสงค์บอกเลิกการเป็นสมาชิกโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง สอร.
9.2
สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบใดๆที่ สอร. กำหนด หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ และหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ หากการไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ สามารถแก้ไขได้ แต่สมาชิกไม่ทำการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ สอร. กำหนด สอร. มีสิทธิยกเลิกการให้บริการและยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน
9.3
หากมีการเปลี่ยนแปลงการกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใดๆ ในเว็บไซต์ดิจิทัลทีเค (Digital TK) ซึ่งทำให้สอร. ไม่สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อีกต่อไป