สมาชิกรายปี

 • ประชาชนไทย อายุ 4 - 24 ปี และ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (100 บาท / ปี)
 • ประชาชนไทย อายุ 25 - 59 ปี (200 บาท / ปี)
 • ชาวต่างชาติ (ที่มีใบอนุญาตทำงานในไทย) (200 บาท / ปี)
 • ชาวต่างชาติ (ใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานการสมัคร) (400 บาท / ปี)
 • พระภิกษุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (ยกเว้นค่าสมาชิก)

สมาชิกรายวัน

เข้าใช้งานพื้นที่ชั่วคราว สำหรับชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 4 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (20 บาท/วัน)

สมาชิก Online Library

ประชาชนไทย (ยกเว้นค่าสมาชิก)
การสมัครสมาชิก

หลักฐานการสมัครสมาชิก

สมาชิกรายปี

 1. การสมัครสมาชิกรายปีบุคคลทั่วไป ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขบัตรประชาชนประกอบการสมัคร
 2. เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 4 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี ให้ใช้สูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านเป็นหลักฐานในการสมัครสมาชิก
 3. การสมัครสมาชิกของชาวต่างชาติ ต้องแสดงหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ถ้ามี
 4. ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ต้องแสดงบัตรประจำตัวคนพิการ
 5. พระภิกษุ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของพระภิกษุสามเณร

สมาชิกรายวัน

 • กรณีต้องการเข้าพื้นที่และไม่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต สามารถชำระค่าบริการ ณ จุดบริการได้ทันทีไม่ต้องแสดงหลักฐานในการสมัคร
 • กรณีที่ต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ให้แสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชน

สมาชิก Online Library

กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชนจริงในการสมัครเท่านั้น

การสมัครสมาชิก

สมาชิกรายปี

 1. แสดงหลักฐานการสมัครสมาชิก
 2. ลงทะเบียนและถ่ายรูป ณ จุดลงทะเบียนข้อมูลสมาชิก
 3. ชำระค่าธรรมเนียมและรับบัตรสมาชิก

สมาชิกรายวัน

ชำระค่าธรรมเนียมและรับบัตร ณ จุดบริการสมาชิก

สมาชิก Online

สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ที่นี่ สมัครสมาชิก

วิธีการชำระค่าสมัครสมาชิก

ช่องทางการชำระเงิน

 1. เงินสด
 2. บัตรเครดิต (สามารถใช้บัตรได้เมื่อมียอดใช้จ่ายรวม 300 บาท ขึ้นไป)
 3. QR Code
อัตราค่าสมาชิกและสิทธิประโยชน์สมาชิก
ประเภทสมาชิกอัตราค่าสมาชิกต่ออายุสมาชิกสิทธิประโยชน์สมาชิก
ส่วนลดบริการ
บัตรใช้บริการรายวัน ค่าบัตรผ่าน
ชั่วคราว 20 บาท +
ค่ามัดจำบัตร 50 บาท
   
 • บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
 • บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ภายใน TK park เท่านั้น)
 • บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า
 • บริการสื่อมัลติมีเดีย
 • เข้าร่วมกิจกรรม (สำหรับบุคคลทั่วไป)
อายุ 4 - 24 ปี และ 60 ปีขึ้นไป 100 บาท 70 บาท
 • ส่วนลดพิเศษจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 • บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
 • บริการยืม-คืน
 • บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ภายใน TK park เท่านั้น)
 • บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า
 • บริการ Wifi/อินเทอร์เน็ต
 • บริการจอง/ยืม-ต่อ ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ search.tkpark.or.th
 • บริการห้องสมุดออนไลน์ TK Public Online Library
 • ส่วนลดเข้าร่วมกิจกรรม
อายุ 25 - 59 ปี 200 บาท 150 บาท
 • ส่วนลดพิเศษจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 • บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
 • บริการยืม-คืน
 • บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ภายใน TK park เท่านั้น)
 • บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า
 • บริการ Wifi/อินเทอร์เน็ต
 • บริการจอง/ยืม-ต่อ ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ search.tkpark.or.th
 • บริการห้องสมุดออนไลน์ TK Public Online Library
 • ส่วนลดเข้าร่วมกิจกรรม
ชาวต่างชาติ (ที่มีใบอนุญาตทำงานในไทย) 200 บาท 150 บาท
 • ส่วนลดพิเศษจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 • บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
 • บริการยืม-คืน
 • บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ภายใน TK park เท่านั้น)
 • บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า
 • บริการ Wifi/อินเทอร์เน็ต
 • บริการจอง/ยืม-ต่อ ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ search.tkpark.or.th
 • บริการห้องสมุดออนไลน์ TK Public Online Library
 • ส่วนลดเข้าร่วมกิจกรรม
ชาวต่างชาติ (ใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานการสมัคร) 400 บาท 300 บาท
 • ส่วนลดพิเศษจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 • บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
 • บริการยืม-คืน
 • บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ภายใน TK park เท่านั้น)
 • บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า
 • บริการ Wifi/อินเทอร์เน็ต
 • บริการจอง/ยืม-ต่อ ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ search.tkpark.or.th
 • บริการห้องสมุดออนไลน์ TK Public Online Library
 • ส่วนลดเข้าร่วมกิจกรรม
พระภิกษุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ยกเว้นค่าสมาชิก    
 • บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
 • บริการยืม-คืน
 • บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ภายใน TK park เท่านั้น)
 • บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า
 • บริการ Wifi/อินเทอร์เน็ต
 • บริการจอง/ยืม-ต่อ ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ search.tkpark.or.th
 • บริการห้องสมุดออนไลน์ TK Public Online Library
 • ส่วนลดเข้าร่วมกิจกรรม
ประเภทสมาชิก บัตรใช้บริการรายวัน
อัตราค่าสมาชิก ค่าบัตรผ่านชั่วคราว 20 บาท + ค่ามัดจำบัตร 50 บาท
ต่ออายุสมาชิก  
สิทธิประโยชน์สมาชิก
ส่วนลด  
บริการ
 • บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
 • บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ภายใน TK park เท่านั้น)
 • บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า
 • บริการสื่อมัลติมีเดีย
 • เข้าร่วมกิจกรรม (สำหรับบุคคลทั่วไป)
ประเภทสมาชิก อายุ 4 - 24 ปี และ 60 ปีขึ้นไป
อัตราค่าสมาชิก 100 บาท
ต่ออายุสมาชิก 70 บาท
สิทธิประโยชน์สมาชิก
ส่วนลด
 • ส่วนลดพิเศษจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
บริการ
 • บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
 • บริการยืม-คืน
 • บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ภายใน TK park เท่านั้น)
 • บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า
 • บริการ Wifi/อินเทอร์เน็ต
 • บริการจอง/ยืม-ต่อ ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ search.tkpark.or.th
 • บริการห้องสมุดออนไลน์ TK Public Online Library
 • ส่วนลดเข้าร่วมกิจกรรม
ประเภทสมาชิก อายุ 25 - 59 ปี
อัตราค่าสมาชิก 200 บาท
ต่ออายุสมาชิก 150 บาท
สิทธิประโยชน์สมาชิก
ส่วนลด
 • ส่วนลดพิเศษจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
บริการ
 • บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
 • บริการยืม-คืน
 • บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ภายใน TK park เท่านั้น)
 • บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า
 • บริการ Wifi/อินเทอร์เน็ต
 • บริการจอง/ยืม-ต่อ ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ search.tkpark.or.th
 • บริการห้องสมุดออนไลน์ TK Public Online Library
 • ส่วนลดเข้าร่วมกิจกรรม
ประเภทสมาชิก ชาวต่างชาติ (ใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานการสมัคร)
อัตราค่าสมาชิก 400 บาท
ต่ออายุสมาชิก 300 บาท
สิทธิประโยชน์สมาชิก
ส่วนลด
 • ส่วนลดพิเศษจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
บริการ
 • บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
 • บริการยืม-คืน
 • บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ภายใน TK park เท่านั้น)
 • บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า
 • บริการ Wifi/อินเทอร์เน็ต
 • บริการจอง/ยืม-ต่อ ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ search.tkpark.or.th
 • บริการห้องสมุดออนไลน์ TK Public Online Library
 • ส่วนลดเข้าร่วมกิจกรรม
ประเภทสมาชิก พระภิกษุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
อัตราค่าสมาชิก ยกเว้นค่าสมาชิก
ต่ออายุสมาชิก  
สิทธิประโยชน์สมาชิก
ส่วนลด  
บริการ
 • บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
 • บริการยืม-คืน
 • บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ภายใน TK park เท่านั้น)
 • บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า
 • บริการ Wifi/อินเทอร์เน็ต
 • บริการจอง/ยืม-ต่อ ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ search.tkpark.or.th
 • บริการห้องสมุดออนไลน์ TK Public Online Library
 • ส่วนลดเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนลดพิเศษจากร้านค้า

ส่วนลดพิเศษจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

icon

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ส่วนลด10% สําหรับหนังสือทั่วไป เมื่อมียอดสั่งซื้อ 1000 ขึ้น
 • ส่วนลดทุกสาขา (ยกเว้นหนังสือรหัส N วารสาร และเครื่องเขียน)
icon

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ส่วนลด 10% ทั้งหมด 2 สาขา (สาขาท่าพระจันทร์ และวิทยาเขตรังสิต)
icon

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ส่วนลด 10% สําหรับหนังสือทุกประเภท เครื่องเขียน กิ๊ฟช้อป
icon

ร้านแมคโดนัลด์

 • ส่วนลด 10% สําหรับอาหารและเครื่องดื่ม (สาขา Central World ชั้น 6)
icon

บริษัท เจ้นท์ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์

 • ส่วนลดพิเศษ เมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ Gent Summer Course ติดต่อได้ที่ เบอร์ 02-214-4500
icon

HOUSE OF ILLUMINATION

 • ส่วนลดบัตรเข้าชมงาน 10% ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564
icon

โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ (Pingu's English School)

 • ส่วนลดพิเศษ 1,000 บาท ค่าลงทะเบียนแรกเข้าสําหรับสมาชิกใหม่
101_logo.jpg

ร้านกาแฟวันโอวัน สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น1 โซน Groove

 • รับส่วนลดพิเศษ 10 บาท ในเครื่องดื่มทุกเมนู และ ถ้าสมาชิกนำแก้วส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่มได้สิทธิ์ลดเพิ่มอีก 5 บาท
B2S-logo.jpg

ร้าน B2S

  • แสดงบัตรสมาชิกรับส่วนลดพิเศษ 5% สำหรับการซื้อสินค้าในหมวดหนังสือภาษาไทยจากราคาปกติ (ไม่มียอดขั้นต่ำในการซื้อ)
   ยกเว้นหมวดนิตยสารภาษาไทย-ต่างประเทศ/หนังสือต่างประเทศ/สินค้าโปรโมชั่น/
   คูปองส่วนลดอื่นๆ/ส่วนลดจากการแลกคะแนนพิเศษ และส่วนลดจากบัตรเครดิตต่างๆ
 • เงื่อนไข : สมาชิก TK park ติดต่อรับคิวอาร์โค้ดสิทธิพิเศษได้ที่เคาน์เตอร์ TK Alive ชั้น6 เซ็นทรัลเวิลด์
  เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดที่ร้าน B2S ทุกสาขา ยกเว้นสาขาอู่ตะเภา และ Magazine Corner