IT Training
หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Blender
clock วันอาทิตย์ที่ 01 มิ.ย. 2557
หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Blender สำหรับผู้มีพื้นฐานด้านงาน 3D Animation (Blender Train the Trainner #1)

รายละเอียดหลักสูตร
เป็นการเรียนรู้การใช้ software Blender ทำ Animation ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย แปรต้นทุนเป็นกำไร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2557 อบรมรวม 72 ชั่วโมง/12 ครั้ง เมื่ออบรมจบหลักสูตร ผู้อบรมสามารถถ่ายทอดความรู้การใช้งาน Software Blender ให้แก่ผู้อื่นตามเครื่อข่าย Internet, Social Network หรือสถานที่ทำงาน งานสัมนา หรือองค์กร กิจกรรมองค์กรต่างๆ ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน  

วัน เวลา วันที่ 1, 7- 8 , 14 –15 มิถุนายน 2557
ตั้งแต่เวลา 10.30-17.30 น.
ณ ห้องอบรม IT Workshop 1 - 2

กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาที่สนใจด้านงาน 3D Animation , อาจารย์ วิทยากร ผู้สอนการใช้งานโปรแกรม 3D Animation Graphic , designer และ Freelancer

ราคาค่าใช้จ่าย -
 
*หมายเหตุ กิจกรรมความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ(SIPA) และ TACGA

ผู้สนใจทุกท่าน ต้องโทรมาสอบถาม ที่หมายเลข 02-257-4300 ก่อนโอนเงินเพื่อสำรองที่นั่ง

การลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งหลักสูตรอบรมและการสมัครสมาชิก TK park 
ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้หลายวิธีดังต่อไปนี้ 

1.ลงทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าสมัครสมาชิกล่วงหน้าก่อนวันเรียนด้วย ตนเองที่ อุทยานการเรียนรู้ TK park
   ณ จุดชำระเงินด้านหน้า TK park 
2.ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ที่ธนาคาร

โดยชำระเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์
เลขที่บัญชี 052-0-02051-0

ชื่อบัญชี สบร.-สำนักงานอุทยานการเรียนรู้

หมายเหตุ กรณีที่ต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท รบกวนส่งรายละเอียดมาให้พร้อมกับ Fax ใบแสดงการโอนเงินตามรายละเอียด
ที่อยู่ข้างล่างนี้ 

กรุณา Fax ใบ Pay in มาที่ หมายเลขโทรสาร 02- 257-4332 

ถึง: งานฝึกอบรม เขียนระบุใน Fax มาดังนี้ 

- ชื่อผู้เรียนหรือชื่อบริษัทที่ต้องการออกใบเสร็จพร้อมจำนวนผู้ลงเรียน 
- หลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียนและวันที่เรียน 
- หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับ

หรือ สแกนใบ pay in ส่งมาอีเมล์ apiradee@tkpark.or.th , saksri@tkpark.or.th 

เงื่อนไขการอบรม 

1. การจองหลักสูตรจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้จองโอนเงินและแฟกซ์ใบ Pay in ของผู้ลงทะเบียนมายัง TK park เท่านั้น 
2. จองหลักสูตรต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนวันที่จะอบรมหลักสูตรนั้นๆ อย่างน้อย 3 วัน 
3. ในการเปิดหลักสูตรต้องมีผู้ลงทะเบียน 5 คนขึ้นไป ถ้าจำนวนผู้จองอบรมไม่ตรงตามที่กำหนดไว้นี้ ทาง TK park สามารถเลื่อนการอบรมหรือนำเงินค่าอบรมคืนให้แก่ผู้จองได้ 
4. TK park จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในกรณีที่ไม่สามารถมาเรียนตามวันเวลาที่กำหนดได้ และจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

สมัครเป็นสมาชิก TK park รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- ในกรณีที่บุคคลอายุต่ำกว่า 25 ปี หรือ เกินกว่า 60 ปี ขึ้นไป ค่าสมาชิกท่านละ 100 บาท/ปี 

- บุคคลที่อายุเกินกว่า 25 ปี แต่ไม่ถึง 60 ปี ค่าสมาชิกท่านละ 200 บาท/ปี