Articles
เปิดชื่อ 10 จังหวัดอ่านมากที่สุด ย้อนกลับ

ReadWorld-tenProvi.jpg
Designed by Freepik

 

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดแถลงข่าวผลสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 มีการนำเสนอผลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 55,920 ครัวเรือน ทั่วประเทศ และการจัดทำหนังสือ ‘เข็ม’ รวบรวมข้อมูลความเปลี่ยนแปลงในรอบ 10 ปีของทศวรรษแห่งการอ่าน (พ.ศ.2552-2561) ข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อสังเกตจากผลการสำรวจ ตลอดจนเนื้อหาในหนังสือจะทยอยนำมาลงเป็นตอนๆ ตลอดเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายน

 

          ในปี พ.ศ. 2561 เป็นครั้งแรกที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ โดยความช่วยเหลือด้านการสนับสนุนข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทดลองจัดทำชุดข้อมูลจำนวนประชากรนักอ่านเป็นรายจังหวัด และพบว่ากรุงเทพฯ และปริมณฑล คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ เป็น 4 จังหวัดที่มีปริมาณผู้อ่านสูงติดอยู่ใน 10 อันดับแรก จังหวัดหัวเมืองสำคัญของภูมิภาค เช่น ภูเก็ต ขอนแก่น อุบลราชธานี ติดอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกัน ที่น่าสนใจคือจังหวัดสระบุรี แพร่ และตรัง เป็นสามจังหวัดที่มีประชากรอ่านมากอยู่ในสิบอันดับแรกด้วย

          การจัดอันดับนี้พิจารณาเฉพาะร้อยละของประชากรที่อ่านเท่านั้น ซึ่งมาจากการลงพื้นที่สำรวจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยที่ยังไม่มีการนำข้อมูลอื่นๆ หรือการวิเคราะห์ถึงเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมใดๆ ของแต่ละจังหวัดมาพิจารณาประกอบ เพราะในช่วงเวลาการสำรวจนั้นอาจมีกิจกรรมในพื้นที่ซึ่งเป็นตัวแปรแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด

          หากข้อมูลชุดนี้จะนำไปสู่การตั้งประเด็นหัวข้อการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ลงลึกในบางจังหวัด และนำไปสู่การศึกษาค้นคว้าจนเกิดความรู้ใหม่ๆ ที่จะนำไปประยุกต์ปรับใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการอ่านในจังหวัดอื่นต่อไป ย่อมถือว่าข้อมูลการอ่านรายจังหวัดได้ช่วยจุดประกายให้เกิดการริเริ่มให้มีการใช้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านที่มีความละเอียดซับซ้อนมากขึ้น แทนที่จะใช้เพียงวาทกรรมและความเชื่อดังเช่นที่ผ่านมา

027.png