What's On
TK Application : พระราชพิธีสิบสองเดือน
clock วันพุธที่ 07 พ.ย. 2561

TKapp_655x315px.jpg

TK Application : พระราชพิธีสิบสองเดือน

“พระราชพิธีสิบสองเดือน” เป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปีชวด พ.ศ. ๑๔๓๑ เหตุที่ทรงพระราชนิพนธ์มีว่า กรรมการหอสมุดวชิรญาณ ซึ่งเหมือนกับหอสมุดแห่งชาติในเวลานั้น มีความเห็นว่าพระองค์ทรงทำพระราชพิธีต่างๆ เป็นประจำอยู่แล้ว ย่อมทรงรู้เรื่องการพระราชพิธีมากกว่าใคร จึงขอให้พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น เพื่อเป็นความรู้ต่อไป และเพื่อประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ในการพระราชพิธีจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญทุกท่านเรียนรู้เรื่องราว “พระราชพิธีสิบสองเดือน” ที่เผยแพร่ผ่านสื่อสร้างสรรค์ TK Application  ได้ทุกวันพุธที่ 7, 14, และ 21 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00-17.00น.   ณ ห้องสมุด IT อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สอบถามข้อมูลการอบรม ติดต่อ โทร 02 257 4300 ต่อ 301, 302