What's On
“ปิดเทอมนี้ สนุกคิด สนุกเรียนรู้ สู่อนาคต”
clock วันพุธที่ 24 ก.พ. 2559

สนุกคิด-655x315.jpg

โครงการ “ปิดเทอมนี้...สนุกคิด...สนุกเรียนรู้...สู่อนาคต” เป็น 1 ใน 5 กิจกรรมนำร่องของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้  ซึ่งจะจัดต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ของปีพ.ศ. 2558 นี้เป็นต้นไป มุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยเรียน ได้มีโอกาสเข้าร่วมสนุกแบบมีสาระกับ 24 กิจกรรม ที่จัดขึ้นโดย 9 หน่วยงานหลัก ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  องค์การสวนพฤกษศาสตร์   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักหอสมุดแห่งชาติ  พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร สถาบันวิจัยทางดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) และ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK park หน่วยงานในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี

กิจกรรมภายใต้โครงการ “ปิดเทอมนี้...สนุกคิด...สนุกเรียนรู้...สู่อนาคต” แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มการเรียนรู้ ได้แก่

กลุ่มที่ 1) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
กลุ่มที่ 2) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์
กลุ่มที่ 3) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์
กลุ่มที่ 4) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มที่ 5) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 6) ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและทักษะชีวิต

โดยในแต่ละกลุ่มจะมีกิจกรรมย่อยที่หลากหลาย ที่เป็นเสมือนเครื่องมือในการส่งเสริมให้เด็กได้แสวงหาความรู้จากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในช่วงปิดเทอม นอกจากนั้นยังเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารญาณ การแก้ไขปัญหา การคิดอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกรู้รักสามัคคี มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างไม่มีความขัดแย้ง

รายละเอียดและข้อมูลกิจกรรม

กลุ่มที่ 1 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 5 กิจกรรม

 • กิจกรรมที่ 1 | ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน เล่น-เรียน-รู้วิทยาศาสตร์ในของเล่นไทย
  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การค้นหาข้อมูล และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แฝงอยู่ในของเล่นภูมิปัญญาไทย
  กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 60 คน
  วันที่จัดกิจกรรม : 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 (3 วัน 2 คืน)
  สถานที่ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า จ. ปทุมธานี
  สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ :
  คุณรักชนก บุตตะโยธี / คุณจริยา ภู่ระย้า
  Tel : 02 577 9999 ต่อ 1460
  Fax : 02 577 9990
  E-mail : sciencecampnsm@gmail.com
  Website : www.nsm.or.th
  ***ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม : 3,000 บาท/คน
  _____________________________________________________
 • กิจกรรมที่ 2 | ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน Smart Robot
  ฝึกทักษะและเรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ ประดิษฐ์ และการพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จากนักพัฒนาหุ่นยนต์มืออาชีพ
  กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 40 คน
  วันที่จัดกิจกรรม : 7 – 9 เมษายน 2559 (3 วัน 2 คืน)
  สถานที่ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า จ. ปทุมธานี
  สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ :
  คุณรักชนก บุตตะโยธี / คุณทศวรรษ คุณาวรรษ
  Tel : 02 577 9999 ต่อ 1460
  Fax : 02 577 9990
  E-mail : sciencecampnsm@gmail.com
  ***ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม : 3,000 บาท/คน
  _____________________________________________________
 • กิจกรรมที่ 3 | ค่ายวิทยาศาสตร์ 1 วัน
  กิจกรรมเสริมการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข สนใจวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ
  กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนระดับชั้นประถมต้นจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
  วันที่จัดกิจกรรม : 15 มีนาคม – 21 เมษายน 2559
  สถานที่ :
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า จ. ปทุมธานี
  จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพมหานคร
  สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ :
  คุณธนภรณ์ ก้องเสียง Tel : 02 577 9999 ext 1443
  คุณธีรารัตน์ จูหลี Tel : 02 577 9999 ext 2124
  Fax : 02 577 9911
  Website: www.nsm.or.th
  ***ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม : 500 บาท/วัน
  _____________________________________________________
 • กิจกรรมที่ 4 | ต้อนรับปิดเทอม…เล่น..เรียน..รู้..กับ อพวช.
  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเองและเน้นให้ผู้เข้าชมได้ลงมือปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมแบบ Hand-on และนิทรรศการของทั้ง 4 แหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.)
  กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
  วันที่จัดกิจกรรม : กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2559
  สถานที่ :
  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
  พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพมหานคร
  สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ :
  คุณขวัญตา อ่ำสัตยะ
  Tel : 02 577 9999 ext 2122
  Fax : 02 577 9911
  Website : www.nsm.or.th
  ***ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม : สำหรับผู้ใหญ่/ครู-อาจารย์เข้าชม พิพิธภัณฑ์ละ 50 บาท; บัตรรวม 3 พิพิธภัณฑ์ 100 บาท; นักเรียน นักศึกษาปริญญาตรี (ไม่เกิน 24 ปี* โปรดแสดงบัตร) /ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) *ไม่มีค่าใช้จ่าย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.-ไม่มีค่าเข้าชม
  _____________________________________________________
 • กิจกรรมที่ 5 | ค่าย Robo Club (ค่ายหนึ่งวัน)
  ค่ายกลางวัน 1 วัน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่การประกอบหุ่นยนต์ลักษณะต่าง ๆ และฝึกทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ในรูปแบบต่าง ๆ
  กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 10-15 ปี จำนวน 30 คน
  วันที่จัดกิจกรรม : 23 กรกฎาคม 2559
  สถานที่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร
  สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ :
  คุณเหมชลา ชนะศักดิ์ / คุณวิชุดา นาคนาวา
  Tel : 02 392 0508 / 02 392 1773
  E-mail : nsce@sci-edu.nfe.go.th
  Website : www.sciplanet.org
  ***ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม :  1,700 บาท/คน โดยชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2559
  _____________________________________________________

กลุ่มที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ จำนวน 6 กิจกรรม

 • กิจกรรมที่ 1 | ค่ายดาราศาสตร์ (สังเกตุการณ์ สุริยุปราคา)
  จัดอบรมให้ความรู้ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทักษะและวิธีการทางดาราศาสตร์ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนและประชาชนที่สนใจจำนวน 50 คน
  วันที่จัดกิจกรรม : 7-8 มีนาคม 2559
  สถานที่ : พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ และโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
  สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ :
  นาวาอากาศเอกฐากูร เกิดแก้ว
  Tel : 02 534 1853
  Website : museum.rtaf.mi.th/index.php/en/
  _____________________________________________________
 • กิจกรรมที่ 2 | สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย
  กิจกรรมสังเกตการณ์สุริยุปราคาบางส่วนในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสประสบการณ์จริงในการสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ ขณะเกิดสุริยุปราคา ตั้งกล้องโทรทรรศน์
  กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปจากทั่วประเทศ จำนวน 10,000 คน
  วันที่จัดกิจกรรม : 9 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 05.00-12.00 น.
  สถานที่ :
  ภาคเหนือ 
  จัดขึ้นที่ จ.เชียงใหม่
  ภาคกลาง
   จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.ฉะเชิงเทรา
  ภาคอีสาน
   จัดขึ้นที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.นครราชสีมา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ภาคใต้
   จัดขึ้นที่บริเวณหาดสมิหลา จ.สงขลา
  สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ :
  จังหวัดเชียงใหม่ คุณชนิดา กุนนา  Tel : 084 0882261 E-mail : chanida@narit.or.th
  กรุงเทพฯ คุณณรกมล กาญจนกิตติ Tel : 081-7648834 E-mail : narakamol@narit.or.th
  จังหวัดฉะเชิงเทรา คุณสุวนิตย์ วุฒสังข์ Tel : 083-7410850 E-mail : suwanit@narit.or.th
  จังหวัดนครราชสีมา คุณสมานชาญ จันทร์เอี่ยม Tel : 095-2454989 E-mail : smanchan@narit.or.th
  จังหวัดสงขลา คุณธีรยุทธ์ ลอยลิบ Tel : 085-8976993 E-mail : teerayut@narit.or.th
  ***ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม
  _____________________________________________________
 • กิจกรรมที่ 3 | “เปิดบ้านหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน”
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสประสบการณ์ทางดาราศาสตร์ ในท้องฟ้าจำลองระบบ Full Dome Digital ความละเอียดสูง 25 ล้านพิกเซล ชุดนิทรรศการระบบสุริยะ พร้อมสัมผัสประสบการณ์จริงในการสังเกตการณ์ท้องฟ้าในห้วงอวกาศลึก ณ อาคารดูดาว ผ่านกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ต่างๆทั้งการสังเกตการณ์ดาวเคราะห์ กลุ่มดาว กระจุกดาว กาแล็กซี เนบิวลา ฯลฯ
  กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป
  วันที่จัดกิจกรรม : ทุกวันศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา เวลา 17.00 – 22.00 น.
  สถานที่ : 
  ภาคกลาง จัดขึ้นที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.ฉะเชิงเทรา
  ภาคอีสาน จัดขึ้นที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.นครราชสีมาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ :
  จังหวัดฉะเชิงเทรา คุณสุวนิตย์ วุฒสังข์ Tel : 083-7410850 E-mail : suwanit@narit.or.th
  จังหวัดนครราชสีมา คุณสมานชาญ จันทร์เอี่ยม Tel : 095-2454989 E-mail : smanchan@narit.or.th
  ***ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม
  _____________________________________________________
 • กิจกรรมที่ 4 | “เปิดฟ้า…ตามหาดาว”
  สัมผัสประสบการณ์การสังเกตวัตถุท้องฟ้าในห้วงอวกาศลึก รวมทั้งได้รับความรู้ทางดาราศาสตร์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการสังเกตการณ์ในยามค่ำคืน ผ่านอุปกรณ์กล้องโทรทรรศน์ในรูปแบบต่างๆ
  กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครอง นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ จำนวน 500 คน
  วันที่จัดกิจกรรม : 8 มีนาคม – 23 เมษายน 2559
  สถานที่ : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
  สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ :
  E-mail : suwanit@narit.or.th
  Website : www.narit.or.th
  ***ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม
  _____________________________________________________
 • กิจกรรมที่ 5 | ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
  เยาวชนได้รับความรู้และทักษะทางด้านดาราศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้ด้วยวัสดุอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ และการเรียนรู้ดาราศาสตร์ผ่านท้องฟ้าจริง ณ ยอดดอยอินทนนท์ บริเวณที่มีทัศนวิสัยท้องฟ้าดีที่สุดในประเทศไทย
  กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 120 คน
  วันที่จัดกิจกรรม : 3-5 เมษายน 2559
  สถานที่ : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ ณ อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
  สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ :
  คุณเจษฎา กีรติภารัตน์
  Tel : 053 225569 ext 306
  Fax : 053-225524
  Website : www.narit.or.th
  ***ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม
  _____________________________________________________
 • กิจกรรมที่ 6 | “ยุววิจัยดาราศาสตร์”
  นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมฐานความรู้ดาราศาสตร์ การใช้อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ฝึกการทำโครงงานวิจัยเบื้องต้นทางดาราศาสตร์เบื้องต้น เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนและครู 50 คน
  วันที่จัดกิจกรรม : 14 – 16 พฤษภาคม 2559
  สถานที่ : ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 999 หมู่ 3 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
  สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ :
  จังหวัดฉะเชิงเทรา คุณสุวนิตย์ วุฒสังข์  Tel : 083 7410850 E-mail : suwanit@narit.or.th
  หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา Tel : 038 589 395  Fax : 038-589 396  Website : www.narit.or.th
  ***ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม
  _____________________________________________________

กลุ่มที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 5 กิจกรรม

 • กิจกรรมที่ 1 | TK แจ้งเกิด คนดนตรี (TK band)
  จัดค่ายบ่มเพาะเยาวชนคนดนตรี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนค้นพบความถนัดและความสามารถเฉพาะทางของตนเอง จนก้าวไปสู่การประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต โดยเยาวชนจะได้รับโอกาสในการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งมีวิทยากรที่เป็นมืออาชีพมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมทั้ง ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีมจนเกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม
  กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป จำนวน 30 คน
  วันที่จัดกิจกรรม : 10 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2559
  สถานที่ : อุทยานการเรียนรู้ (TK park)
  สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ :
  คุณเปรมเกียรติ ศิริวัฒนะ
  Tel : 02 257 4300 ext 113-114
  E-mail : premkiat@tkpark.or.th
  Website : www.tkpark.or.th
  ***ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม
  _____________________________________________________
 • กิจกรรมที่ 2 | TK แจ้งเกิดคนวรรณกรรม (TK Young Writer 2016)
  จัดค่ายบ่มเพาะเยาวชนคนวรรณกรรม (งานเขียน) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ค้นพบความถนัดและความสามารถเฉพาะทางด้านการเขียนของตนเองจนก้าวไปสู่การประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต โดยเยาวชนจะได้รับโอกาสในการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งมีวิทยากรที่เป็นมืออาชีพมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีมจนเกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม
  กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป จำนวน 30 คน
  วันที่จัดกิจกรรม : 19 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2559
  สถานที่ : อุทยานการเรียนรู้ (TK park)
  สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ :
  คุณสิริรัตน์ จันทศรี
  Tel : 02 257 4300 ext 307
  E-mail : sirirat@tkpark.or.th
  Website : www.tkpark.or.th
  ***ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม
  _____________________________________________________
 • กิจกรรมที่ 3 TK แจ้งเกิดคน Digital Content
  จัดค่ายบ่มเพาะเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพเฉพาะทางด้าน Digital Content เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนพัฒนาทักษะของตนเองจนก้าวสู่การเป็นมืออาชีพต่อไปในอนาคตโดยเยาวชนจะได้รับโอกาสในการลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการจริง ซึ่งมีวิทยากรที่เป็นมืออาชีพมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมทั้ง ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีมจนเกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม
  กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนในระดับอุดมศึกษา อายุ 18-22 ปี จำนวน 40 คน
  วันที่จัดกิจกรรม : 16 พฤษภาคม – 8 กรกฎาคม  2559
  สถานที่ : อุทยานการเรียนรู้ (TK park)
  สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ :
  คุณสุธี จัดละหรือ / คุณศักดิ์ศรี บุญยรักษ์โยธิน
  Tel : 02 257 4300 ext 226,301
  E-mail : sutee@tkpark.or.th ,saksri@tkpark.or.th
  Website : www.tkpark.or.th
  ***ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม
  _____________________________________________________
 • กิจกรรมที่ 4 ค่ายเยาวชน…คนต้นคิดสื่อสร้างสรรค์ “พลังวิทย์ฯพิชิตยาเสพติด”
  จัดค่ายค้างคืน 3 วัน 2 คืนเนื้อหาเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด สอดแทรกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แล้วแบ่งกลุ่มสร้างสื่อสร้างสรรค์ต้านยาเสพติด นำเสนอผ่านช่องทาง/ วิธีการต่าง ๆ
  กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนในระดับระดับมัธยมชั้นปีที่ 1 –2 จำนวน 40 คน (จาก 8 โรงเรียน ๆ ละ 5 คน)
  วันที่จัดกิจกรรม : 21-23 เมษายน 2559
  สถานที่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
  สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ :
  คุณเหมชลา ชนะศักดิ์ / คุณวิชุดา นาคนาวา
  Tel : 02 392 0508, 02 392 1773
  E-mail : nsce@sci-edu.nfe.go.th
  Website : www.sciplanet.org
  ***ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม
  _____________________________________________________
 • กิจกรรมที่ 5 | ค่าย Young Designer
  ค่ายกลางวัน 2 วัน โดยมุ่งเน้นให้ความรู้และแนวคิดการออกแบบในวิทยาศาสตร์ (Art Science)
  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชน อายุ 9-12 ปี จำนวน 40 คน
  วันที่จัดกิจกรรม : 26-27 เมษายน 2559
  สถานที่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร
  สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ :
  คุณเหมชลา ชนะศักดิ์ / คุณวิชุดา นาคนาวา
  Tel : 02 392 0508, 02 392 1773
  E-mail : nsce@sci-edu.nfe.go.th
  Website : www.sciplanet.org
  ***ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม 1,500 บาท/คน
  _____________________________________________________

กลุ่มที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 กิจกรรม

 • กิจกรรม | เยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน “เมษา…พาสนุก” ประจำปี 2559
  กิจกรรมที่เน้นให้เห็นความสำคัญของการอ่าน ใช้หนังสือเป็นสื่อหรืออุปกรณ์ในการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “วิถีถิ่น วิถีไทย”
  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชน 100 คน
  วันที่จัดกิจกรรม : 8 เมษายน 2559 เวลา 9.00-16.30 น.
  สถานที่ : หอสมุดแห่งชาติ
  สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ :
  คุณบารมี สมาธิปัญญา / คุณชโย ทองลือ / คุณอภิญญา ศรีปิ่นเป้า
  กลุ่มงานศิลปกรรมและกิจกรรมห้องสมุด
  Tel : 0 2628 5186
  Fax : 0 2628 5186
  ในวันและเวลาราชการ
  ***ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม
  _____________________________________________________

กลุ่มที่ 5 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 กิจกรรม

 • กิจกรรมที่ 1 | อบรมอาสาสมัครสวนสัตว์
  จัดอบรมเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์แก่เยาวชนที่เมื่อผ่านการอบรมแล้วสามารถเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานในสวนสัตว์
  กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนอายุ 12-25 ปี
  วันที่จัดกิจกรรม : มีนาคม-เมษายน 2559
  สถานที่ : สวนสัตว์เขาเขียว สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์อุบลราชธานี และสวนสัตว์สงขลา
  สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ :
  1. คุณปิติ หงษ์แก้ว สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Tel : 038 318444 ext 310 Fax : 038 318400
  2. คุณประเทือง กองอาษา สวนสัตว์นครราชสีมา Tel : 089 286 3946 Fax : 044 756880
  3. คุณวินัย จันโทพลัง สวนสัตว์ขอนแก่น Tel : 091 727 0886 / 086 4556340
  4. คุณสุภัทรา วิริยะพันธ์ สวนสัตว์อุบลราชธานี Tel : 088 591 0425 / 084 831 9311 Fax : 074 598840
  5. คุณคมกฤช อยู่เย็น สวนสัตว์สงขลา Tel : 074 598841 Fax : 074 598840
  ***ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม
  _____________________________________________________
 • กิจกรรมที่ 2 | Animal Campaign
  จัดค่าย 3 วัน 1 คืน โดยมุ่งเน้นให้ความรู้กระบวนการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในเรื่องราวที่สนใจเกี่ยวกับสวนสัตว์ และเรียนรู้ในการร่วมกันวางแผนและออกแบบกิจกรรมรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์
  กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนในระดับชั้นประถมและชั้นมัธยมจำนวน 500 คน
  วันที่จัดกิจกรรม : มีนาคม 2559
  สถานที่ : สวนสัตว์สงขลา
  สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ :
  คุณเชษฐา สุริยันยงค์ ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์สงขลา (สสข.)
  Tel : 074 598841 , 081 896 3809
  Fax : 074 598840
  ***ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม
  _____________________________________________________
 • กิจกรรมที่ 3 | “สวนสวยแห่งการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน”
  ท่องเที่ยวเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชและสิ่งแวดล้อม ณ สวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 5 แห่ง ดังนี้
  1. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่(พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ กลุ่มอาคารเรือน กระจกเฉลิมพระเกียรติฯ เส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ Canopy Walks และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ)
  2. สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อ.แกลง จ.ระยอง
  3. สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
  4. สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น อ.พล จ.ขอนแก่น
  5. สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัยอ.เมือง จ.สุโขทัย
  กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจ
  วันที่จัดกิจกรรม : มีนาคม-เมษายน 2559
  สถานที่ :
  สวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 5 แห่ง ดังนี้
  1. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติฯ เส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ Canopy Walks และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ)
  2. สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อ.แกลง จ.ระยอง
  3. สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
  4. สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น อ.พล จ.ขอนแก่น และ
  5. สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัยอ.เมือง จ.สุโขทัย
  สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ :
  ทีมงานส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
  1. นางอรวรรณ ไชยพรหม
  2. น.ส.ประภาวลัย คชศิลา
  3. นายคมสันต์ ปินจา
  4. น.ส.กัญญาณัฐ ทองนาค
  Tel : 053 841234
  Fax : 053 811009
  E-mail : pr_qsbg@hotmail.com
  Website : www.qsbg.org
  Facebook : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  ***ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม :
  1. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ อัตราค่าเข้าชม คนไทย ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท/คน เด็ก 50 บาท/คน รถจักรยานยนต์ คันละ 30 บาท/ รถยนต์สี่ล้อ คันละ 100 บาท (รวมคนขับ) สำหรับผู้สูงอายุ อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี, พระภิกษุ สามเณร และผู้พิการ เข้าชมฟรี ค่ารถบริการนำชมสวน ผู้ใหญ่ คนละ 30 บาท เด็ก คนละ 10 บาท 
  2. สวนพฤกษศาสตร์ 4 แห่ง ไม่เก็บค่าธรรมเนียม เข้าชม – สวนพฤกษศาสตร์ระยอง – สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ – สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น – สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย
  _____________________________________________________

กลุ่มที่ 6 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและทักษะชีวิต จำนวน 4 กิจกรรม

 • กิจกรรมที่ 1 | อ่านสนุกทุกเส้นทาง
  จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ กิจกรรมแนะนำห้องสมุด กิจกรรมสันทนาการ แนะนำหนังสือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำประสบการณ์ไปใช้ประกอบการเรียนและดำเนินชีวิต
  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนที่เป็นสมาชิกของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร หรือห้องสมุดรถเคลื่อนที่ของ กทม. จำนวน 880 คน
  วันที่จัดกิจกรรม : 7 – 29 พฤษภาคม 2559
  สถานที่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ (ท้องฟ้าจำลอง) และสวนสัตว์ดุสิต
  สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ :
  คุณลำไพร พินน้อย
  Tel : 02 245 4171 , 082 677 3017
  Fax : 02 246 0286
  E-mail : yongsejj@gmail.com
  หมายเหตุ หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559
  ***ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม : ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องเป็นสมาชิกของห้องสมุดประชาชนกรุงเทพฯ
  _____________________________________________________
 • กิจกรรมที่ 2 | ปิดเทอมเติมประสบการณ์ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ อยู่ภายใต้แนวคิด Learning for young creative mind
  กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจ
  วันที่จัดกิจกรรม : 23 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2559
  สถานที่ : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
  สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ :
  พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) เวลา 10.00 -16.00 น. หยุดทุกวันจันทร์
  Tel : 02 272 4500
  Fax : 02 272 4501
  ***ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม : ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องมีการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
  _____________________________________________________
 • กิจกรรมที่ 3 |  ปิดเทอมเติมประสบการณ์ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นสร้างสัมพันธภาพของพ่อแม่ผู้ปกครองกับบุตรหลาน โดยมีการจัดกิจกรรมพิเศษ การแสดง และเกมต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทางความคิด
  กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
  วันที่จัดกิจกรรม : เมษายน – พฤษภาคม 2559
  สถานที่ : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
  สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ :
  พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เวลา 10.00 – 16.00 น. หยุดทุกวันจันทร์
  Tel : 02 426 3623
  Fax : 02 426 3624
  ***ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม : ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องมีการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
  _____________________________________________________
 • กิจกรรมที่ 4 | ค่ายเยาวชนคนอาสาพัฒนาห้องสมุด
  จัดค่ายกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีจิตอาสาได้เรียนรู้กระบวนการวางแผนและทำงานร่วมกันเป็นทีม ตลอดจนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาห้องสมุดในระดับชุมชนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
  กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 40 คน
  วันที่จัดกิจกรรม : เมษายน – พฤษภาคม 2559
  สถานที่ : อุทยานการเรียนรู้ (TK park)
  สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ :
  นายนิวัฒน์ ถุงเงินศิริ
  Tel : 02 257 4300 ext 224
  E-mail : niwat@tkpark.or.th
  Website : www.tkpark.or.th
  ***ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม : ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องมีการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
  _____________________________________________________