TK News
ประกาศผลผู้โชคดี
clock วันจันทร์ที่ 10 มิ.ย. 2562

BannerQuiz-ประกาศผล-655x315-01.png

ประกาศผลผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ TK park มีรายชื่อดังนี้ 

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตร Gift Voucher  Starbucks มูลค่า 300 บาท

1. ปิยนุช อมรพิมลธรรม

2. สุชาดา  พรหิรัญรัตน์

3. พรพรรณ แซ่โง้ว

4. สริตา เสถียรภาพงษ์

5. แวรอมละห์ แวดอเลาะ

 

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตร Gift Voucher  Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท

1. พัชรินทร์ เสี่ยงเทียน

2. สุจันทนา พงษ์ภัทรินทร์

3. Thanicaporn Wuttiluck

4. อรัญญา โรยนอก

5. ชุลีพร วุ่นบำรุง

 

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรสมาชิก TK park

1. ฉัตติญา จินตนาโกศล

2. วิภาศิริ องค์วิศิษฐ์

3. ธัญญารัตน์ วินิจธนา

4. ปวีณา ปักษา

5. ธัญนันท์   กิจเกษมสิน

6. เกษลัดดา เอี่ยมประเสริฐ

7. ญาดา ไกรนรา

8. ชิดชนก จรรยาเอก

9. กมลวรรณ เกิดปัญญา

10. สุดารัตน์ ยาสุอิ

11. วรรณพร แซ่เอี้ย

12. Punyaporn Bhiromjitphong

13. ศุภาวีร์ อภิสารธนรักษ์

14. จันทิกา ลิ่มพงศธร

15. จารุณี ทิพย์พญาชัย

16. โชติกา กิจเกษมสิน

17. วิภา จรัสมานะโชติ

18. ศิริวรรณ  อัศวสังสิทธิ

19. ธนชัย จันพานี

20. จารุมาศ เหล่าเกียรติกุล

21. เดชา พวงภู่น้อย

22. กรแก้ว  ทับเที่ยง

23. กัญจน์พร พาณิชย์เจริญรัตน์

24. รุ้งตะวัน แซ่เฮ้ง

25. นางพัชรินทร์ รชตดำรงกุล

26. อัษฎาง มาเมือง

27. กันยารัตน์ พรวิชุลดา

28. รัตนิศา วงศ์ประยูร

29. พัฒนศักดิ์ เทพสิทธิ์

30. ปองทิพย์ นาราช

31. ธนยศ ตรงต่อกิจ

32. ณรงค์ศักดิ์ สุขมา

33. ญาณวุฒิ คิมนารักษ์

34. วราภรณ์  พงศ์พุทธิพูน

35. คนึงนิตย์  เจียมอนุรัตน์

36. วัชรา สมนิมิตร

37. ศุภมาส ตันติชำนาญกุล

38. กัญญ์ชลี ปัณฑุกำพล

39. นายเอกรินทร์ ผดุงทรัพย์ถาวร

40. พีรญา กีรติภา

41. vaewruedee laohanulul

42. อรัญญา โรยนอก

43. วิลาสินี ธีระบุญชัยกุล

44. ชุติมา ล้อเรืองสิน

45. กานต์ธิดา องค์อศิวชัย

46. จุฑามาศ อับดุลรามัน

47. ดุษฎี บุญฤทธิ์ธัญกุล

48. เบญจมาศ รัตนสมบูรณ์

49. ฤทธิ์มงคล แซ่ฮั่น

50. ธาวินี อมรอรรถโกวิท

51. ชลธิชา บรรเทิงจิตต์

52. กุลวัฒน์ ชูประดิษฐ์

53. สมชาย ศิริจรัสวงศ์

54. วราภรณ์ งามเฉลิมศักดิ์

55. มุกธิดา กาจกล้า

56. เกล้า หิรัญชนะโชค

57. วัลยา รักษ์วงศ์ตระกูล

58. ประสิทธิ์ชัย จันทร์วันณา

59. ฐาปณีย์ รติจารุภัทร

60. สุดธิดา ชีวเสถียรพร

61. ดวงพร เนียมพลอย

62. ชโลบล  สายวงศ์เปี้ย

63. ปุณยนุช ฉายานพรัตน์

64. ปิยะนุช ประดิษฐ์เจริญกุล

65. จันทนา  อภิไธยนนท์

66. เกษมพันธ์ กาญจนาธนเสฏฐ์

67. อาริยา ยศยิ่งยง

68. ดวงพร พึ่งวงศ์สำราญ

69. นาย ธนัช พุทธานันทเดช

70. ทิชารัตน์ วัฒนพลบุตร

71. อัญชลี พจนาวราพันธุ์

72. วุธ ตั้งสำเร็จ

73. อมลณัฐ โกฏิชนม์

74. Natwasa. Sunchitto

75. อาภาพร จรัสอรุณฉาย

76. ทศพร ดอกคำ

77. อรจิน ตินตนสุคนธ์

78. เพ็ญจันทร์ อนุวนาวงศ์

79. อุดม ไวนฤนาท

80. อัญชลี ประสารสุขลาภ

81. กฤตธนกร เบญจมาธิกุล

82. ชยุตม์ วิมลาภิรัต

83. รัฐพงศ์ ธีระตันติกานนท์

84. นางเพ็ญพรรณ พงษ์กิจประเสริฐ

85. Jitraporn Laotaveerungsawad

86. Phenpitcha Khongpornthisuth

87. เฟื่องฟ้า เพชรพิเชฐเชียร

88. น.ส.บงกช นันทิวัฒน์

89. น.ส.อุไรวรรณ จงเจริญ

90. สิริพร  มั่นในธรรม

91. วัฒนา ทิพยวรการกูร

92. ธนพร นันทสิทธิโชค

93. รุศดา สุวรัตนานนท์

94. ทรงพล เหล่าวานิชย์

95. อารีรัตน์ จงวัฒนาพาณิชย์

96. วุฒิ พูลสม

97. วิไลพร กิจศิริเจริญชัย

98. ศิริโฉม ไชยสุวรรณ์

99. มนทิชา  วริศกฤตธนา

100. สุจิตรา เตชนะรุ่งโรจน์

101. วริษา หยกอุบล

102. บุปผา วาณิชวิเศษกุล

103. สุพรรณี จิรจริยาเวช

104. สุรัยญา แวหามะ

105. ธนพร ฮ.ศรีสุวรรณไพศาล

106. รัชนี  มณีรัตนบัณฑพ

107. ก้องเกียรติ์  มณีรัตนบัณฑพ

108. เสาวลักษณ์ ประเสริฐธีรพงศ์

109. Mittira Paspipatkul

110. ภวิศ ธรรมวิทวัส

111. เดโช จองเฉลิมชัย

112. เสาวภา ทองระคนธ์

113. ศุภชัย ตั้งตระกูลวงศ์

114. วรุณ มณีปิตะสุต

115. พิมพ์ลักษณ์ เจริญวานิชกูร

116. มาลี เต็มเจริญทรัพย์

117. รวีวรรณ วรรณจันทร์

118. กนกนันท์ ไชยสุกุมาร

119. Ponpachara Arpanantikul

120. ก้องไกร. มณีรัตนบัณฑพ

121. ชิษณุชา ดวงแจ่มกาญจน์

122. ฐิติภัสร์ ธนโชติธนนันท์

123. สุรัสวดี ว่องขเจน

124. พิภพ อาภานันทิกุล

125. นาย ชยากร  วัฒนสิน

126. กิตติ จินศิริวานิชย์

127. ปารวี ภัทรกวิน

128. กาญจนี จารุพัฒนากุล

129. Pond Panitch

130. ณัฐรินทร์ พรรณสวัสดิ์

131. พิชญ์ณัฐฏ์ จิตต์จำนงค์

132. กีรติ โตดิลก

133. ลักษณา ชัยเพียร

134. ราตรี บูรณะสิงห์

135. ณยานุช กิตติบุญญานนท์

136. ชลลดา คูดิษฐาเลิศ

137. ยอดนภา สารทิศ

138. อรกานต์ ผดุงสัจจกุล

139. sun chua

140. ศศิยาพัชร สมบูรณ์เงิน

141. พิทักษ์พล จุมพลน้อย

142. สุภิญญา ธนะธีรวัฒน์

143. วิภา เมตตาวิหารี

144. ปรมะ ใจภักดี

145. ราตรีพร ลิ้มมงคล

146. อรุณี วนาโรจน์

147. กองกาญจน์ มานะวัฒนา

148. สกาวรัตน์ อาศิรพจน์มนตรี

149. พิมพ์พิศา ตะเพียนทอง

150. พรรณี   วนาโรจน์

151. ดร. อรรถพล ม่วงสวัสดิ์

152. วราภรณ์ ซื่อสัตย์

153. พัชรีนทร์ วนาโรจน์

154. ทิพเนตร จงจิตสถิตมั่น

155. สุวิมล นิ้มวงษ์เจริญสุข

156. อภันตรี กันเดช

157. จิรกันยา พงษ์เสฐียร

158. วาสนา แววศรี

159. นาย พงศ์สิทธิ์ อัจฉริยบดี

160. อรัญญาณี จันทนุกูล

161. นภดล วงษ์วิหค

162. สุชาดา พุกบุญมี

163. นางสาวเพลินพิศ ประชุมเทศ

164. เมทินี กฤชเศรษฐสกุล

165. อภิสรา ไตรรัตนาภา

166. จริยา กมลพัฒนะ

167. วาสนา  ชูรอด

168. วิชุดา พิพิธฯ

169. สุชัญญา ว่องวิษณุพงศ์

170. ศุภณัฐ มหารำลึก

171. สุปราณี ยศวัฒนะ

172. ภัทรียา พรศิริกุล

173. โชติมา จุลศิริขจรชัย

174. กรรณิการ์ เสนาะสวย

175. ธรรมศักดิ์ สุขเอี่ยม

176. ธนาธาร ภัทรกวิน

177. ด.ช.ญาณวุฒิ  อานนท์

178. เฉลิมศรี พัวพิพัฒน์

179. ธรรมนูญ เดชบุญ

180. ณัฐชา สงวนเกียรติชัย

181. เมวิตา วงศ์วิเชียรชัย

182. นิษฐ์ นาคกล่ำ

183. ธราธร โคมสุวรรณ

184. นิสารัตน์ อนันตภรณ์

185. ทัศนาพร วงศ์วิเชียรชัย

186. rakrath sitthichok

187. Jaruwan Sae-lee

188. รุ่งทิวา   บุญสิทธิ์

189. นายรัชพล จำเนียรกาล

190. อโรชา เรืองสุริยกิจ

191. ณัฎฐา   ภูติวัชระนนท์

192. นางพัชรากร สุภาพ

193. สุวิภา พรวิชุลดา

194. ณชพัฒน์ พรวิชุลดา

195. ณัฐชุตา กิจมงคลธรรม

196. สุริยะพงษ์ ทองสว่าง

197. สัณห์จิรา  จันทรพรชัย

198. นางสาวสุดใจ  สิงห์ดำรงค์

199. Satit Saejung

200. ชุติมาพร  ไตรนภากุล

201. นัยนา คำอักษร

202. ชนากานต์ พรนิติสุข

203. ภิญญา ว่องชาญกิจ

204. อุราภรณ์ อัศวัครพงศ์

205. ธนิตย์ พลายมาศ

206. คณิน อุดมสุขประเสริฐ

207. รามินทร์ ทองภูเบศร์

208. สุภาณี แสงชัยสุคนธ์กิจ

209. ปิยาภรณ์ หรินพุทธศีล

210. น.ส.ปริศนา สมไทย

211. ชัชวาล สมพีร์วงศ์

212. ดวงมณี เมืองแก้ว

213. อธิภัทร วิชระอนนท์

214. สุทธาทิพย์ วิชระอนนท์

215. อนุรักษ์ วิชระอนนท์

216. ดารินทร์ วิชระอนนท์

217. สรารัศมิ์ เกียรติไพบูลย์

218. นางสาวสิริวรรณ  ปัสสาจันทร์

219. อภิสิทธิ์ กินรีวงศ์

220. Rungnapa Wanta

221. ฑิตฐิตา  ศุภรทรัพย์

222. เขมณัฏฐ์ อิทธิกมลเลิศ

223. Sutasinee Charoensidhi

224. นางสาวอัญญรัตน์ ฤทธิ์พิทักษ์พงศ์

225. นิตยา ศักดิ์ฉัตรมงคล

226. นางสาวมาลี โสมสิรินาค

227. กมลทิพย์ วรรณาเจริญกุล

228. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว

229. จุฑาพร เสาศิริ

230. เฉลิมรัช   จงรักษ์

231. ธรรมนูญ สดศรีชัย

232. รวีพร จิตต์งามกุศล

233. ฉวีวรรณ ผามอญ

234. ชนนิกานต์ โชติญาณนนท์

235. ธเนศ ตยาคี

236. เพชราภรณ์  คุปต์ถาวรฤกษ์

237. อรุณศรี ธชเสถียร

238. อัญญรัตน์ จิตตสัมพันธ์สุข

239. ชนกนาถ บุณยายน

240. นิลวรรณ เจริญโชคสถาพร

241. สุพัตรา เลาหนุรักษ์

242. รัชนี แซ่ว่ง

243. สุภาภรณ์ ว่องพิทูรมานะชัย

244. ศุภลักษณ์ เจริญโชคสถาพร

245. ฐิรนุชป์ เดชทองคำ

246. ไท พึ่งพงษ์

247. บุญสิตา จนางคะกาญจน์

248. พิมพ์นิภา ศรีโพธิ์งาใ

249. สุรวิชญ์ ชัยคุณานันท์

250. พิมพ์สุดา แสนภูวา

251. กมลชนก ชูสุทธิสกุล

252. อัญชลี อริยะวุฒิพันธ์

253. น.ส.สมฤดี ซาวคำเขตต์

254. ทิพาพรรณ ชัยคุณานันท์

255. มัทธกานต์ ทองโพธิ์

256. ณัฐธิดา จิตร์วัฒนาสุข

257. สรชา บรรเทิงจิตต์

258. อารดา ชัยยานุรักษ์กุล

259. สุธัญกรซ์ กิจวิวัฒนาชัย

260. สธนิกุลธ์    กิจวิวัฒนาชัย

261. ประเสริฐ วิเศษผลิตผล

262. สรยุทธ อังคณานุกิจ

263. สราวุธ เหมพรหมราช

264. อาภาภัทร โต๊ะซา

265. กนกรัตน์ กัง

266. ด. ญ. พิมพ์พิชชา เอี่ยมนวชาต

267. กนกต์นภัส พิทักษ์กิจธนกุล

268. พรรณพร ลดาเสถียร

269. Pitchapa Mongkonrat

270. ณัฐวิตร์ จริยานุพัฒนกุล

271. กาญจนา ศิรินวเสถียร

272. คุณสุชาติ ศักดิ์ฉัตรมงคล

273. วงศธร ศักดิ์ฉัตรมงคล

274. ชิดชนก ศักดิ์ฉัตรมงคล

275. ชนิกานต์ ศักดิ์ฉัตรมงคล

276. ปวริศา รัตนกลกิจ

277. ศมนภัค เปรมกมล

278. รัตนา เจนกิจงาม

279. สุขุม รัตนสุวรรณ

280. เรวัฏฐ์ ชินตะวัน

281. วราพร เอี่ยมจตุรภัทร

282. บุณฑริกา จนางคะกาญจน์

283. suwat bantherngchit

284. สุคนธ์วรัตน์ นัทธี

285. พรพรรณ  ม่วงมูล

286. กชกร จึงสำราญ

287. น.ส.ปวัณรัตน์ ใจกล้า

288. ปัณณวิชญ์ สกุลเบญจโยธิน

289. ปาฏิหาริย์ แสนอุบล

290. ชวิศ เลิศวิริยจิตต์

291. กานต์ธิดา นครน้อย

292. อรพรรณ ชอบศิลป์

293. สมบูรณ์  วิศวะโยธานันท์

294. กุลทรัพย์ ชัยอมรทรัพย์

295. น้ำรษา ลำธารทรัพย์

296. สมจิตร บุญถนอมวงศ์

297. อริสรา ประดิษฐสุวรรณ

298. ศิริลักษณ์ ลาภเรืองทรัพย์

299. วรนันท์ เจริญสุทธิวรากุล

300. พิมพ์พิศา หล่อประพันธ?

301. ชนันภรณ์  อารีกุล

302. rawiporn srivilai

303. อรพรรณ บัญชเสนศิริ

304. วรรณา พลอยสุวรรณ

305. ปวัฏ พิบูลอุดมพรกุล

306. ประสิทธิ์ ลภรัตนชื่น

307. ธีราพร จันทร์ประไพภัทร

308. ปฐมพงศ์ พึ่งรสธรรม

309. wutthi petchsingha

310. ธเนศ ตยาคี

311. นางสาว รังสิภรณ์ ศรีเพ็ญ

312. ศิริกาญจน์ จันทร์วิชโน

313. เมธัส ศิรินาวิน

314. วิไลภรณ์ บุญญาวรกุล

315. น.ส. ชุลีพร  มณีจิตร์

316. คณิน สุปรีดานุวัฒน์

317. ศิรดา สุคนธปฏิภาค

318. กวิสรา รภาวินวงษ์

319. เอกรัตน์ เฮงพัฒนาพงศ์

320. กชพรรณ  คุปกุลกานท์

321. เนตรดาว    ธนวขิรา

322. เดชา พวงภู่น้อย

323. คมสรรค์ เพชรคอน

324. อาภรณ์ ไชยสุวรรณ

325. ฉัตรกรณภัทร เหล่าเพิ่มพูนสกุล

326. ภัชร์ภัสภรณ์ แท่นศรีเจริญ

327. พรพิมล นวลพลกรัง

328. ปิยวัฒน์ ลิมปิวรรณ

329. กนกนิล ผามอญ

330. ธัญญพัฒน์ จันทร์จิรจิตร

331. วริษา หยกอุบล

332. บุญธิดา อัศวพรชัย

333. เมทินี กฤชเศรษฐสกุล

334. วริศ จันทรานุวัฒน์

335. เรวรรษ มินโด

336. เสาวนีย์ เลิศปรัชญากุล

337. นันทภรณ์ วังสนธิเลิศกุล

338. วันชัย อุดมกิจวณิชย์

339. จันทรช เตชะนันทนา

340. รังสิมา สุริยาอรุณโรจน์

341. ธนรัตน์ ตั้งสุขเสริมกุล

342. นพภาภรณ์ ชิตพันธนากร

343. วรรณสมร วัชระศิลป์

344. ชลลดา เอกสกุล

345. ศิรดา จงอานนท์

346. พิชาภรณ์ เข็มทอง

347. Poonyawee Kansommor

348. พรพรรณ ออตัญติกุล

349. kanchana srisuk

350. กัญญาณัฐ มีลาภ

351. โศภิสร์ นิพิฐรัชนะผล

352. กมลรัตน์ ลีลาพุฒ

353. Thanamon Rungsilp

354. ธีรนันท์ จันทรประเสริฐ

355. วาทินี ฐาปนอนันต์

356. ศุภชัย ตั้งตระกูลวงศ์

357. จงดี ถาวรทนต์

358. ณัฏฐิกา สมศักดิ์

359. ประนอม ทัสนารมย์

360. แพรวพรรณ รักขิโต

361. Jasmin

362. สุพร รักษ์วงศ์ตระกูล

363. ปภาวดี กิตติพร้อมพงษ์

364.  Paveenuch wanden

365. นางสาวภัสรา ทองเกิด

366. บัณฑิต ลีฬหรัตนรักษ์

367. พัชรินทร์ รชตดำรงกุล

368. ศิริชาติ จงอานนท์

369. ภูริโชติ ลิมปิวรรณ

370. Phichet Athitrot

371. ศศรัณย์ พิพัฒน์นรพงศ์

372. ยุพิน มหาหิงษ์

373. ณัฐนันท์ สงวนแสงชัยกุล

374. พิทยา อึงพินิจพงศ์

          ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน ทางทีมงานจะจัดส่งของรางวัล Gift Voucher Starbucks และ Tesco Lotus และ บัตรสมาชิก TK park ไปให้ทางไปรษณีย์ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

          ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ทางทีมงานจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิดผลงานดีๆ ต่อไปในอนาคต

หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ได้รับบัตรสมาชิก TK park สามารถนำมาติดต่อสมัครสมาชิกได้เมื่อ TK park เปิดทำการ