TK News
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
clock วันพฤหัสบดีที่ 18 ต.ค. 2561

          ด้วย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. มีหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ โดยมีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้  และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้  เลขที่ตำแหน่ง 164 จำนวน 1 อัตรา

สังกัดสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)                      

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. บริหารภารกิจของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบาย มติและประกาศของคณะกรรมการสำนักงานฯ
 2. ร่วมพัฒนาเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมขององค์กร ตลอดจนเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสำนักงานฯ เกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีพลวัตร
 3. วางระบบและกระบวนการจัดการองค์ความรู้ รวมทั้ง พัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ในกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
 4. วางระบบและกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใต้แนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” รูปแบบอุทยานการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ตลอดชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาประเทศไทยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 5. ร่วมพัฒนาและขยายแหล่งเรียนรู้ภายใต้แนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” รูปแบบอุทยานการเรียนรู้  เพื่อขยายโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง
 6. ประสานการดำเนินงานภายในสำนักงานและระหว่างหน่วยงานภายนอก เชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 7. วางกลไก กำกับ ดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานและติดตาม ประเมินผลในหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ ตลอดจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
 8. งานอื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และคณะกรรมการสำนักงานฯ มอบหมาย

 

คุณสมบัติทั่วไป

 1. สามารถทำงานให้แก่สำนักงานได้เต็มเวลา
 2. มีสัญชาติไทย
 3. อายุตั้งแต่ 45 – 55 ปี
 4. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับภารกิจ วัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้     
 5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 6. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 7. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน หรือในกิจการที่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสำนักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
 2. มีวิสัยทัศน์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีศักยภาพที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นเห็นผลเป็นรูปธรรม
 3. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของสำนักงาน ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสำนักงานฯ และรัฐบาล ไปปฏิบัติในองค์กรให้เกิดผลสำเร็จ
 4. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เขียน อ่าน และพูดได้เป็นอย่างดี
 5. มีภาวะความเป็นผู้นำสูง และมีความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานติดต่อกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศได้
 6. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรต่างๆ ดังนี้
  6.1 กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่เทียบเท่าระดับกรม
  6.2 กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากสถาบันการศึกษา ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยคณบดีหรือเทียบเท่า
  6.3 กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานเอกชน มูลนิธิ องค์กรอิสระ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการติดต่อต่างประเทศ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

 

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 1.5 x 2 นิ้วหน้าตรงไม่สวมหมวก และถ่ายไม่เกินหกเดือน
 2. ประวัติย่อ (Resume)
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา และการฝึกอบรม
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 6. สำเนาใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 7. หลักฐานอื่นๆ เช่น
  7.1    หลักฐานแสดงถึงความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงานและประสบการณ์ในระดับผู้บริหารตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ
  7.2    ผลงาน/โครงการสำคัญ ในความรับผิดชอบหรือประสบการณ์และความสำเร็จที่ภาคภูมิใจในอดีตที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
  7.3    ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

 

เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่สำนักงานกำหนด และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง และลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

 

การรับสมัคร และการคัดเลือก

 1. รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครที่นี่
 2. ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.okmd.or.th หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ ยื่นใบสมัครที่สำนักงานในวันและเวลาราชการ  เวลา 09.00 – 17.00 น.  หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยถือว่าวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นสมัคร  ส่งมาที่  

สำนักทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ชั้น 18
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400     

ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครทาง E-mail

        3. สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เฉพาะผู้ที่สำนักงาน เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์ และจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์สำนักงานเมื่อมีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง

        4. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 1056501-2