TK News
TK park มอบเกียรติบัตร
clock วันพฤหัสบดีที่ 25 ส.ค. 2559

TK park มอบเกียรติบัตร TK แจ้งเกิด 2559 : Digital Content Apprentice Workshop
พัฒนาทักษะด้านแอนิเมชั่นให้กับเยาวชนไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม

IMG_1681.JPG

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK  park) ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) จัดงานมอบเกียรติบัตรโครงการ TK แจ้งเกิด 2559 : Digital Content Apprentice Workshop ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสาขาแอนิเมชั่นสู่ภาคอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษาในสาขาแอนิเมชั่น ณ อุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นายราเมศ พรหมเย็น รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปีที่ผ่านมา สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ได้จัดอบรมพัฒนาทักษะด้าน ฝึกฝนทักษะด้านแอนิเมชั่นอย่างเข้มข้น เห็นความกระตือรือร้นของนักศึกษาและผู้เข้าร่วมอบรม ที่จะนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อยอดประกอบอาชีพและพัฒนาต่อประเทศชาติและสังคมส่วนรวมในที่สุด

ในปีนี้โครงการ Digital Content Apprentice Workshop มีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครมายังโครงการฯ เป็นจำนวนมาก โดยได้รับความร่วมมือทางด้านการประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางด้านนี้จากทั่วประเทศ ซึ่งใบสมัครพร้อม Portfolio จากนักศึกษาทุกคนจะถูกคัดกรองจากคณะกรรมการของสมาคมฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงบริษัทที่รับนักศึกษาเข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการ มาร่วมคัดเลือกซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการนั้นจะพิจารณาจากผลงานและความถนัดที่นักศึกษาเลือก ซึ่งท้ายที่สุดมีนักศึกษาได้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน

นอกจาก TACGA แล้วเรายังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแอนิเมชั่น รวมถึงบริษัทด้านดิจิตัล คอนเทนท์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ 5 บริษัท ดังนี้ The Monk Studio, Yggdrazil, Vithita, Kantana Group และZurreal Studio บริษัทดังกล่าวนี้ได้จัดส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เช่น  SLR , Model and Texture, Animation เป็นต้น มาให้ความรู้กับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก เป็นระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง และการอบรมเชิงปฏิบัติการในบริษัทต่าง ๆสตูดิโอต่าง ๆ อีก 1 เดือนครึ่ง โดยนักศึกษาที่ผ่านการอบรมจากโครงการนี้ทุกคนจะได้รับพิจารณาเข้าทำงานจากบริษัทต่างๆ ที่ร่วมโครงการฯทุกคน ซึ่งตลอดระยะเวลาของโครงการฯจะมีเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ทำการประเมินผลนักศึกษา ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าสายงานที่นักศึกษาเข้าร่วมปฎิบัติการ อยู่เป็นระยะๆ ซึ่งจะเป็นการเคี่ยวกรำผู้เข้าอบรมในโครงการนี้ให้มีการพัฒนาทั้งศักยภาพและทักษะให้พร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ อีกทั้งยังจะได้รับโอกาสในการที่จะเข้าทำงานกับบริษัทที่ตนเองได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้วย