TK News
TK park สัญจรจัดอบรมเติมความรู้ให้เครือข่ายภาคใต้
clock วันเสาร์ที่ 19 มี.ค. 2559

TK park สัญจรจัดอบรมเติมความรู้ใหม่ๆ ให้เครือข่ายภาคใต้

S__14098465.jpg

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "บทบาทใหม่ของห้องสมุดมีชีวิตและบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล" ให้กับครู  บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และบุคลากรด้านการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเครือข่ายภาคใต้ โดยมีนายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  และ นายราเมศ  พรหมเย็น รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการอุทยานการเรียนรู้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมจากเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองบ้านพรุ เทศบาลนครสงขลา โรงเรียนในจังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2559 นี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เติมความรู้ เสริมสร้างการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในการดำเนินงานห้องสมุดให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้านดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันเข้ามามีบทบาทและมีผลกระทบต่อรูปแบบการวางแผน การบริหารจัดการห้องสมุด และการให้บริการห้องสมุดมีชีวิต อุทยานการเรียนรู้ TK park จึงเชิญวิทยากรชั้นนำมาให้ความรู้กับเครือข่ายในหัวข้อ “จัดบริการห้องสมุดอย่างไร เข้าถึงใจ...เข้าถึง GENs” โดย นายลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวข้อ  “ลิขสิทธิ์ควรรู้ในยุคดิจิตัล” โดยนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

SeminarTKNetwork.png

พร้อมกันนี้อุทยานการเรียนรู้ TK park ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนา TK Public Online Library ซึ่งให้บริการห้องสมุดออนไลน์โดยใช้สื่อดิจิทัล ครอบคลุมถึงการให้บริการการอ่าน ชมและฟัง ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ กว่า 7000 รายการ จากฐานข้อมูลภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 4 ฐานข้อมูลด้วยกัน ได้แก่ TK Online Library, 2eBook, OverDrive และ Press Reader ซึ่งถือว่าเป็นห้องสมุดสาธารณะออนไลน์ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ที่ทางเครือข่ายสามารถนำไปให้บริการกับสมาชิกเพื่อขยายโอกาสและเพิ่มช่องการเข้าถึง หนังสือ สื่อและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มุ่งหมายให้การส่งเสริมการอ่านเป็นไปอย่างกว้างขวางทั่วถึง

ตลอดปี 2559 อุทยานการเรียนรู้ TK park จะสัญจรไปอบรมเติมความรู้ใหม่ๆ ให้กับเครือข่ายทั่วทุกภูมิภาคเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ให้สามารถตอบสนองและก้าวทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดมีชีวิตในยุคดิจิทัล