Procurement
TK park : หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมีเดีย = จินตนาการไม่รู้จบ
วิธีคัดเลือก
ลำดับ
ชื่อรายการเอกสาร/ชื่อโครงการ
วันที่ประกาศ
16 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสมาชิก เวอร์ชั่น 5 ครั้งที่ 3 06-06-2560 15 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 05-04-2560 14 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสมาชิก เวอร์ชั่น 5 ครั้งที่ 2 15-03-2560 13 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสมาชิก เวอร์ชั่น 5 05-01-2560 12 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับอุทยานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 21-11-2559 11 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 03-11-2559 10 ประกวดราคางานจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรมแนะให้แนว ประจำปีงบประมาณ 2560 13-10-2559 09 ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรมแนะให้แนวสัญจรเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 31-08-2559 08 ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบ Cloud Server ระบบฐานข้อมูล (Database) ระบบแอพพลิเคชั่นและฟังก์ชั่นการให้บริการของเว็บไซต์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 09-08-2559 07 ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรมแนะให้แนวสัญจรเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 27-07-2559 06 ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรมแนะให้แนวสัญจรเครือข่าย 28-06-2559 05 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งสำหรับอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี จังหวัดปัตตานี รวม 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคา 24-03-2559 04 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2559 13-10-2558 03 ประกวดราคา จัดหาครุภัณฑ์สำหรับงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้แก่อุทยานการเรียนรู้เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมติดตั้ง 01-04-2558 02 จัดหาครุภัณฑ์สำหรับงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ให้แก่อุทยานการเรียนรู้เครือข่าย จังหวดร้อยเอ็ดพร้อมติดตั้ง 19-02-2558