ชัยชนะในพูด
ชื่อเรื่อง
ชัยชนะในพูด
ผู้แต่ง
เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
สำนักพิมพ์
ณ เพชร
เลขเรียกหนังสือ
808.51 .พ52

หนังสือที่เรียบเรียงขึ้นตามการใช้งานและความต้องการของสังคมไทยอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและเกิดความรู้สำหรับผู้อ่าน ที่สามารถอ่านได้ในทุกรูปแบบ จะอ่านรวดเดียวหรืออ่านเพียงบางบทเพื่อนำไปใช้งานเฉพาะอย่าง เขียนจากประสบการณ์ตรงและการค้นคว้าจากตำราที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไว้อย่างครบถ้วน ยึดหลักการอธิบายกินความหมายล้ำลึก ด้วยความรู้ความสามารถพิเศษในการใช้ถ้อยคำสำนวนในเชิงศิลป์ของคนเขียน ครบองค์ประกอบของศาสตร์แห่งการพูดไว้อย่างครบครัน สามารถนำไปใช้ได้จริง ปรากฏผลออกมาเป็นอาชีพสร้างเม็ดเงินจำนวนมหาศาล