อัครศิลปินแห่งแผ่นดินสยาม
ชื่อเรื่อง
อัครศิลปินแห่งแผ่นดินสยาม
ผู้แต่ง
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
สำนักพิมพ์
พิมพ์คำ
เลขเรียกหนังสือ
923.1593 .ร35

นำเสนอเรื่องราวพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9 สาขา ได้แก่ จิตรกรรมประติมากรรม ศิลปะ การถ่ายภาพ หัตถศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ วรรณศิลป์ วาทศิลป์ และสถาปัตยศิลป์ ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงเป็นแบบอย่างแห่งศิลปินผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์ และมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นศึกษาเรียนรู้ทดลองด้วยพระองค์