พัฒนาทักษะการฟังด้วยเวิร์กช็อป “I Hear You ฟังด้วยหู - ใจ”

27 มกราคม 2567 เวลา 10:30 - 17:00 น.
28 มกราคม 2567 เวลา 10:30 - 17:00 น.
ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ 137

กิจกรรมอื่นๆ