Librarian Space ตอน สื่อการเรียนรู้ Unplugged Coding นอกห้องเรียน

24 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00 - 17:00 น.
ห้องมินิเธียเตอร์ 1 - 2 247

กิจกรรมอื่นๆ