ยกระดับบริการด้วย Service Design

10 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
17 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
24 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
7 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
14 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
21 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
28 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00 - 13:30 น.
Facebook: TKpark อุทยานการเรียนรู้ 393

กิจกรรมอื่นๆ