Life Lecture: Lost & Found คลาสแนะแนวออนไลน์ที่เด็กจบใหม่ยุคนี้รู้แล้วรอด

11 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 - 16:00 น.
FB Page : TKpark อุทยานการเรียนรู้ และ The Cloud 336

กิจกรรมอื่นๆ