เรียนรู้การใช้แอปการเงินแบบง่ายๆ สำหรับผู้สูงวัย

8 มิถุนายน 2564 เวลา 14:00 - 17:00 น.
15 มิถุนายน 2564 เวลา 14:00 - 17:00 น.
22 มิถุนายน 2564 เวลา 14:00 - 17:00 น.
29 มิถุนายน 2564 เวลา 14:00 - 17:00 น.
77

กิจกรรมอื่นๆ