เสริมทักษะการใช้แอปพลิเคชันสำหรับผู้สูงวัย

20 เมษายน 2564 เวลา 14:00 - 15:00 น.
27 เมษายน 2564 เวลา 14:00 - 15:00 น.
อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 64

กิจกรรมอื่นๆ