Life Lecture ร่วมฝึกฝน 6 ทักษะที่เด็กจบใหม่ยุคนี้ควรรู้

12 กันยายน 2563 เวลา 10:00 - 15:30 น.
FB Page : TKpark อุทยานการเรียนรู้ และ The Cloud 650

กิจกรรมอื่นๆ