เปิดโลกแห่งนิทานภาพ

11 สิงหาคม 2563 เวลา 15:30 - 16:30 น.
18 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 - 16:00 น.
24 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 - 16:00 น.
25 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 - 16:00 น.
Facebook Fan Page: TKpark อุทยานการเรียนรู้ 1,215

กิจกรรมอื่นๆ