Digital Guide รวมแอปตัวช่วยดีๆ ที่ทำทุกอย่างได้ไม่ต้องออกจากบ้าน

7 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 - 16:00 น.
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 - 16:00 น.
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 - 16:00 น.
Facebook Fan Page: TKpark อุทยานการเรียนรู้ 34

กิจกรรมอื่นๆ