นิทานกระตุ้นจินตนาการ

3 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 - 15:00 น.
10 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 - 15:00 น.
17 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 - 15:00 น.
24 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 - 15:00 น.
31 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 - 15:00 น.
Facebook Fan Page: TKpark อุทยานการเรียนรู้ 262

กิจกรรมอื่นๆ