TK Movie จัดฉายภาพยนตร์ Little Buddha

10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00 - 17:00 น.
TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 81

กิจกรรมอื่นๆ