All About Drink รู้ไว้จะได้ไม่อ้วน

19 - 20 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 - 17:00 น.
TK Alive ชั้น 6 ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 20

กิจกรรมอื่นๆ