กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น

10 กรกฎาคม 2557
1,256

reading006.jpg

การวิจัยเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น ได้สำรวจความคิดเห็นของเยาวชนก่อนวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับความสนใจอ่าน การร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ความคิดเห็นต่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และลักษณะกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ต้องการ และได้รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำเสนอโดยจัดกลุ่มตามทักษะที่ใช้ในการร่วมกิจกรรมและลักษณะการจัดกิจกรรม งานวิจัยชิ้นนี้สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจประยุกต์การจัดกิจกรรมและพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของเยาวชนก่อนวัยรุ่นและเหมาะสมกับห้องสมุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเยาวชนก่อนวัยรุ่น

งานวิจัยอื่นๆ