ทัศนคติและพฤติกรรมการอ่านของคนไทย

8 กรกฎาคม 2557
2,335

reading009.jpg

โครงการวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมการอ่านของคนไทย ได้สำรวจทัศนคติและการอ่านของคนไทยปี 2551 โดยมุ่งเน้นศึกษากลุ่มเยาวชนอายุ 7-24 ปี และในกลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรอยู่ในช่วงอายุ 0-6 ปี  เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ในการสร้างแรงจูงใจที่จะทำให้คนไทยที่ไม่อ่านหนังสือให้อ่านมากขึ้น และรักการอ่านมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

pdf.png งานวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมการอ่านของคนไทย ปี 2551 ฉบับสมบูรณ์

pdf.png งานวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมการอ่านของคนไทย ปี 2551 บทสรุปผู้บริหาร

งานวิจัยอื่นๆ